Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ Tra cứu Nội dung công khai


Cam kết chất lượng giáo dục của Trường THPT Cao Lãnh 1 năm học 2019-2020
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2019 23:59
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
 
 
THÔNG BÁO
 
Cam kết chất lượng giáo dục của Trường THPT Cao Lãnh 1
Năm học 2019-2020
Đọc thêm...
 
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019-2020
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2019 23:49
SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
 
 
THÔNG BÁO
 
Công khai thông tin cơ sở vật chất  năm học 2019-2020
 
 
Đọc thêm...
 
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2018-2019
Thứ sáu, 26 Tháng 7 2019 23:20
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
 
Cao Lãnh, ngày 25 tháng 7 năm 2019
 
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2018-2019
Đọc thêm...