Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Kế hoạch tổ chức hội thi "Đường lên đỉnh Olympia" tỉnh Đồng Tháp năm thứ II năm học 2013-2014
Thứ sáu, 28 Tháng 2 2014 15:12
     UBND TỈNH ĐỒNG THÁP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:    1180/SGDĐT-GDTrH                         Đồng Tháp, ngày  15  tháng  8  năm 2013
V/v  kế hoạch tổ chứchội thi "Đường lên đỉnh
        Olympia" tỉnh Đồng Tháp năm thứ II
                     năm học 2013-2014
               
                                                                Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT
 
                Thực hiện Hướng dẫn số 39/HD-SGDĐT.GDTrH ngày 15/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2013-2014.
Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp thông báo kế hoạch tổ chức hội thi “Đường lên đỉnh Olympia” tỉnh Đồng Tháp năm thứ II năm học 2013-2014 với những nội dung sau:

 

1. Mục đích yêu cầu
 
- Hội thi tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy tinh thần học tập và rèn luyện của học sinh THPT trong toàn tỉnh.
- Hội thi, tạo điều kiện giao lưu giữa các đơn vị trường học; giữa học sinh các trường THPT trong tỉnh. Qua đó, nhằm  giới thiệu sân chơi, hình thức tổ chức đến các đơn vị.
                                - Hội thi diễn ra trên tinh thần “an toàn, tiết kiệm, ấn tượng, đoàn kết, học hỏi, trung thực và có chất lượng chuyên môn tốt”.
                                - Đơn vị cử người tham dự phải đúng đối tượng và số lượng qui định.
2. Đối tượng dự thi
                                Học sinh lớp 10 hoặc lớp 11, mỗi trường tham gia 01 học sinh, riêng trường THPT chuyên tham gia 02 học sinh.
3. Địa điểm, thời gian thi đấu và bốc thăm thi đấu
3.1. Địa điểm thi đấu
- Các trận đấu vòng loại: Hội trường Sở GD&ĐT.
- Trận chung kết: Hội trường Nhà văn hoá lao động tỉnh.
                                3.2. Thời gian thi đấu
                                + Cấp trường: trong tháng 04 hoặc tháng 05/2014;
                                + Cấp tỉnh:
- Vòng 1: từ 7h30 các ngày 16, 17 và 18/7/2014.
                                                - Vòng 2: từ 7h30 ngày 21/7/2014.
- Vòng 3:từ 7h30 ngày 22/7/2014.
                                                - Trận chung kết: lúc 8 giờ ngày 25/7/2014.
                                3.3. Bốc thăm thi đấu
Các đội sẽ bốc thăm thi đấu cho các vòng thi. Riêng vòng 1 sẽ có 01 thăm ưu tiên cho thí sinh vào vòng 2.
+ Vòng 1: lúc 8 giờ 00 ngày 06/05/2014 tại hội trường Sở GD&ĐT. Mỗi đơn vị cử một thành viên để tham gia bốc thăm.
+ Vòng 2: lúc 16 giờ 00 ngày 21/7/2014 tại hội trường Sở GD&ĐT.
+ Vòng 3: lúc 16 giờ 00 ngày 22/7/2014 tại hội trường Sở GD&ĐT.
4. Nội dung và các bước thực hiện
                                4.1. Cách thức thi đấu
Hội thi chia thành 3 vòng:
                                + Vòng 1: 45 thí sinh, chia thành 11 trận, chọn 11 giải nhất và 04 giải nhì có điểm cao nhất. Vòng 1 sẽ có một  học sinh được ưu tiên vào vòng 2. Tổng cộng có 16 thí sinh vào vòng 2.
                                + Vòng 2: 16 thí sinh sẽ tổ chức 04 trận, chọn 04  giải nhất và 04 giải nhì có điểm cao nhất. Tổng cộng có 08 thí sinh vào vòng 3.
                                + Vòng 3: 08 thí sinh sẽ tổ chức 02 trận, chọn 02  giải nhất và 02 giải nhì vào thi trận chung kết.
                                4.2. Chương trình và luật chơi các vòng thi: (xem phụ lục 01)
5. Thể lệ hội thi và các quy định về khiếu nại: (xem phụ lục 02)
6. Trang phục dự thi của nhà leo núi: do Ban tổ chức cung cấp cho học sinh dự thi (sẽ có thông báo nhận sau).
7. Cơ cấu giải thưởng
                        - Vòng loại: thưởng giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho từng trận và kỷ niệm chương của hội thi và các giải thưởng tượng trưng dành cho cổ động viên.
                        - Vòng chung kết: Gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và khuyến khích và các phần thưởng dành cho cổ động viên.
8. Kinh phí
- Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị mình để chi cho việc tổ chức Hội thi cấp trường và chi phí đi lại, ăn ở cho giáo viên và thí sinh tham dự Hội thi cấp tỉnh.
- Sở GD&ĐT chi cho việc tổ chức Hội thi cấp tỉnh.
9. Đăng ký dự thi, tiết mục văn nghệ và lực lượng cổ động viên
                                9.1. Đăng ký dự thi: các trường THPT lập danh sách đăng ký dự thi (phụ lục 03).
                                9.2. Đăng ký tiết mục văn nghệ
                                Mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 03 tiết mục văn nghệ (đơn ca, song ca và tốp ca), múa và chơi nhạc cụ, khuyến khích các tiết mục có múa minh họa (phụ lục 03). Sở GDĐT sắp xếp các tiết mục để biểu diễn tại các vòng thi và trận chung kết và thông báo đến các đơn vị để chuẩn bị.
                                9.3. Tổ chức lực lượng cổ động viên
                                Mỗi đơn vị thành lập một lực lượng cổ động viên tối thiểu 20 em học sinh , 01 trưởng đoàn, chuẩn bị băng rol và biểu ngữ để cổ vũ cho nhà leo núi. Các đơn vị lập danh sách giáo viên là trưởng đoàn cổ động viên và danh sách học sinh theo đoàn (phụ lục 03).
10. Tổ chức thực hiện
10.1. Sở Giáo dục và đào tạo
Thành lập Ban Tổ chức cấp tỉnh, chịu trách nhiệm nội dung, ra đề các vòng thi, chỉ đạo các trường THPT trực thuộc tổ chức vòng thi cấp trường và tham gia vòng thi cấp tỉnh, kinh phí tổ chức các vòng thi cấp tỉnh và kinh phí khen thưởng, vận động nguồn tài trợ cho hội thi.  
                                10.2. Các trường THPT
- Các trường THPT căn cứ kế hoạch tổ chức Hội thi cấp tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cấp truờng cho đơn vị mình. Ngoài ra, các đơn vị chủ động tranh thủ các nguồn tài trợ hoặc đóng góp khác nhằm phục vụ tốt cho Hội thi cấp trường.
- Lập danh sách đăng ký dự thi, đăng ký tiết mục văn nghệ và đoàn lực lượng cổ động viên (theo phục lục 03). Các đơn vị gửi danh sách đăng ký dự thi, đăng ký tiết mục văn nghệ, đoàn lực lượng cổ động viên và kết quả vòng thi cấp trường về sở GDĐT (qua phòng GDTrH) bằng văn bảng và email trước ngày 30/5/2014.
 
 Sở GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT khẩn trương triển khai thực hiện tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với Sở GDĐT (Phòng GDTrH-Đ/c Trần Quốc Vinh) để được trao đổi thêm./.
 
 Nơi nhận:
  KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
   PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để b/c);
 
- Trưởng các Phòng cơ quan Sở (p/h);
 
- Lưu: VT, V, (50b).
                           (đã ký)
 
 
 
                  Nguyễn Thúy Hà

 

PHỤ LỤC 1: CHƯƠNG TRÌNH VÀ LUẬT CHƠI HỘI THI “ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA” NĂM THỨ II, NĂM HỌC 2013-2014.

PHỤ LỤC 2: THỂ LỆ VÀ QUY ĐỊNH KHIẾU NẠI HỘI THI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM THỨ II NĂM HỌC 2013-2014.

PHỤ LỤC 3: ĐĂNG KÝ DỰ THI, ĐĂNG KÝ TIẾT MỤC VĂN NGHỆ VÀ ĐOÀN CỔ ĐỘNG VIÊN HỘI THI “ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA” TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM THỨ II, NĂM HỌC 2013-2014.

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: