Thứ năm, 25 Tháng 7 2024
Trang chủ
Kế hoạch kiểm tra hệ thống và họp trực tuyến với Sở GD&ĐT Đồng Tháp.
Thứ sáu, 28 Tháng 2 2014 14:57
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số: 213/SGDĐT-CNTTTBTV
V/v vận hành thử hệ thống họp
trực tuyến của VNPT Đồng Tháp
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
Đồng Tháp, ngày 27 tháng 2 năm 2014
               
                                Kính gửi:  Hiệu trưởng trường THPT: Hồng Ngự 3, Hồng   
                Ngự 1, Tân Hồng, Thanh Bình 1, Tràm Chim,     
                Cao Lãnh 1, Tháp Mười, Lấp Vò 1, Lai Vung 1,
                Châu Thành 2 và chuyên Nguyễn Đình Chiểu.                                
Thực hiện việc đẩy mạnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và vận hành thử hệ thống họp trực tuyến qua mạng của VNPT Đồng Tháp;
 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT có trang bị hệ thống họp trực tuyến  thực hiện một số nội dung sau đây:
         1. Kiểm tra hệ thống:
         - Thời gian: 08 giờ 00, ngày 04/3/2014.
         - Nội dung yêu cầu:
          + Giáo viên Tin học (hoặc cán bộ phụ trách) chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết, cài đặt phần mềm hoàn chỉnh và ổn định phục vụ họp trực tuyến, hoàn thành trước ngày 04/3/2014.
          + Kiểm tra hệ thống tại các điểm cầu với điểm cầu chính là Sở Giáo dục và Đào tạo từ 8 giờ 00, ngày 04/3/2014.
           + VNPT Đồng Tháp sẽ có cán bộ kỹ thuật đến tận trường để hỗ trợ.
         2. Họp trực tuyến với Sở:
         - Thời gian: 14 giờ 00, ngày 04/3/2014.
         - Nội dung: Ban giám đốc Sở sẽ trao đổi với Ban giám hiệu trường THPT ở 11 điểm cầu nêu trên (có giáo viên Tin học trực phụ trách kỹ thuật).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thông tin về phòng CNTT-TB-TV (067.3876375) để được giải quyết./.
                                                                                             
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ (để biết);
- VNPT Đồng Tháp (để phối hợp);
- Lưu: VT, A, (13).
                  TL.GIÁM ĐỐC
 TRƯỞNG PHÒNG CNTT-TB-TV
 
                       Đã ký
                
                Nguyễn Văn Hòa
 
 

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: