Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, sơ kết học kỳ 1 năm học 2013-2014
Thứ sáu, 29 Tháng 11 2013 08:44
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Số: 92/HD-THPTCL1                               Cao Lãnh, ngày 26  tháng 11 năm 2013                                
 
HƯỚNG DẪN
V/v kiểm tra, đánh giá, sơ kết học kỳ I
 năm học 2013-2014
 
       Thực hiện Hướng dẫn số 72/HD-SGDĐT ngày 13/11/2013 về việc Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, sơ kết KH 1 năm học 2013-2014. Trường THPT cao Lãnh 1 hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014 như sau :
I. MỤC ĐÍCH:
           - Nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học trong học kỳ I năm học 2013-2014;
           - Trên cơ sở kết quả hoạt động dạy học ở học kỳ I rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý chuyên môn, phát huy kết quả đạt được và tìm giải pháp khắc phục hạn chế; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng dạy - học; đặc biệt tổ chức bồi dưỡng học sinh yếu đạt hiệu quả ở học kỳ II năm học 2013-2014.
II. YÊU CẦU:
           - Các tổ chuyên môn căn cứ vào công văn số 58/KH-THPTCL1 ngày 30/8/2013 của trường THPT Cao Lãnh 1 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 để đánh giá đúng những mặt mạnh, mặt yếu của tổ, rút kinh nghiệm công tác điều hành cho học kỳ II năm học 2013-2014;
           - Các tổ chuyên môn thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra từng môn học theo hướng dẫn của Sở GDĐT;
           - Trong Sơ kết học kỳ I, các tổ chuyên môn cần báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động dạy - học, kế hoạch giáo dục, thực hiện chương trình chi tiết theo công văn số 1113/SGDĐT-GDTrH ngày 7/9/2011 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT của Sở GDĐT; Công tác khai thác, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học.
III. KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH HỌC KỲ I:
         1. Học sinh trung học thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐTngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT.
         2. Việc kiểm tra kết quả học tập của học sinh phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông, theo chương trình giảm tải, đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, công minh.
         3. Đối với các môn Xã hội: Ngữ văn, Lịch sử, Địa l‎ý kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và được trình bày chính kiến của bản thân.
4. Đối với môn Giáo dục công dân: Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh.
IV. TỔ CHỨC RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I:
          1. Yêu cầu và phạm vi đề kiểm tra :
  a. Đề kiểm tra các môn phải đảm bảo các yêu cầu sau đây :
           - Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.
           - Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ được xác định trong chương trình cấp THPT (đã giảm tải) và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng không sai sót.
          - Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định đối với từng môn học .
          - Ra đề theo ma trận.
          - Thời gian làm bài:
    + 45 phút cho mỗi môn và 90 phút cho 2 môn : Ngữ văn và Toán.
              + Riêng lớp 12: môn Ngữ văn và Toán 120 phút; các môn Lịch sử, Địa l‎ý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ mỗi môn 60 phút.         
          b. Nội dung và phạm vi đề kiểm tra học kỳ I: Nội dung kiểm tra học kỳ trong chương trình dạy học của học kỳ I đối lớp 12; hết tuần 17 đối với các lớp còn lại.
                c. Mức độ đề kiểm tra học kỳ I: Đề kiểm tra phân bố trên 3 mức độ: nhận biết 50%, thông hiểu 30% và vận dụng 20%
                d. Hình thức đề kiểm tra học kỳ I:
                - Đề kiểm tra cấp THPT gồm có hai phần, phần chung các học sinh và phần riêng theo chương trình nâng cao hoặc chương trình chuẩn. (Học sinh chỉ chọn một trong hai phần riêng để làm bài)
                - Lớp 12: Đề kiểm tra 4 môn: Lý, Hóa, Sinh và Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, các môn còn lại theo hình thức tự luận.
                - Các lớp còn lại: Đề kiểm tra theo hình thức tự luận, nội dung nhiều câu hỏi nhỏ; riêng đối với môn Ngoại ngữ đề kiểm tra giữa hình thức tự luận (30%) với trắc nghiệm khách quan (70%).
          2. Tổ chức ra đề kiểm tra:   
Sở ra đề các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tiếng Anh; trường THPT ra đề thi các môn còn lại;
          3. Ban làm đề kiểm tra và sao in đề kiểm tra:
            Ban làm đề kiểm tra gồm các thành viên: trưởng ban (phải là Lãnh đạo
 nhà trường), phó ban, thư ký và các ủy viên làm đề kiểm tra có nhiệm vụ:
* Làm đề kiểm tra của trường:
           - Trưởng ban: điều hành toàn bộ công việc của ban làm kiểm tra; kiểm tra về yêu cầu và phạm vi đề kiểm tra (mục IV.1) ký duyệt đề và hướng dẫn chấm;
tổ chức in sao, đóng gói, niêm phong và bàn giao cho ban coi thi. 
           - Phó trưởng ban giúp trưởng ban trong công tác điều hành và chịu trách nhiệm trước trưởng ban về công việc được phân công.
           - Ủy viên ra đề: soạn đề kiểm tra, hướng dẫn chấm, thực hiện một số công việc khác do trưởng ban phân công.
           - Thư ký: giúp lãnh đạo ban thực hiện các nhiệm vụ được phân công việc sau: chuẩn bị các số liệu, tài liệu, điều kiện và phương tiện để ban đề kiểm tra
làm việc.
* Sao in đề:
                - Trường THPT sao in đề của Sở như quy trình sao in đề do trường ra đề; đảm bảo an toàn nghiêm túc, bảo mật, đúng quy chế.
V. TỔ CHỨC COI VÀ CHẤM BÀI KIỂM TRA:
1. Lịch kiểm tra : (phụ lục kèm theo)
1.1. Cấp THPT gồm 8 môn:
Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ.
* Lớp 12:  nhận đề tại phòng GDTrH lúc 8 giờ ngày 13-12-2013.
* Lớp 10 và 11:  nhận đề tại phòng GDTrH lúc 8 giờ ngày   17-12-2013.
1.2. Đối với môn thuộc chương trình tăng cường tiếng Pháp, Ngoại ngữ 2 là Tiếng Pháp: Bộ ra đề.
1.3. Đối với các môn trường ra đề:
*Khối 10,11: trường quy định thời điểm kiểm tra chung cho các lớp trong cùng 1 khối, hoàn thành chậm nhất 18/12/2013.
*Khối 12: trường quy định thời điểm kiểm tra chung cho các lớp trong cùng 1 khối, hoàn thành chậm nhất 14/12/2013.
2. Tổ chức kiểm tra học kỳ:
          Để cho việc kiểm tra học kỳ I đạt yêu cầu: an toàn, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả; trường  yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện một số công việc sau:
         - Kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy đúng theo hướng dẫn của Bộ. Sau khi hoàn tất chương trình chi tiết dạy học hết học kỳ I, cần có kế hoạch ôn tập cụ thể nhằm hệ thống, củng cố lại kiến thức.
         - Tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về công tác kiểm tra đánh giá học kỳ I năm học 2013-2014 nhằm nâng cao nhận thức về kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.
         - Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bí mật đề kiểm tra và điều hành coi, chấm kiểm tra đúng tiến độ quy định.
                - Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra, chấm bài
 kiểm tra học kỳ I, đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Trên cơ sở kết quả làm bài kiểm tra học kỳ, giáo viên điều chỉnh phương
 pháp dạy học cho phù hợp.
2.1. Tổ chức coi kiểm tra:
           - Danh sách phòng thi xếp theo thứ tự a, b, c,… trong số học sinh cùng khối lớp, mỗi phòng thi bố trí đủ bàn để 2 hoặc 3 học sinh trên một bàn 4 chổ ngồi.
           - Giáo viên coi kiểm tra: 1 người/ phòng.
           - Trường thực hiện theo lịch thống nhất trong toàn tỉnh đối với các môn đề do Sở ra; thống nhất trong toàn huyện, thị xã, thành phố đối với các môn do Phòng GDĐT ra đề, trường quyết định lịch thi thống nhất trong trường đối với các môn trường ra đề.
2.2. Tổ chức chấm bài kiểm tra:
Chấm bài kiểm tra đảm bảo các yêu cầu như sau:
- Bài kiểm tra học kỳ phải đánh mã phách, cắt phách (bảo mật).
- Phân công giáo viên chấm bài kiểm tra hạn chế thấp nhất giáo viên chấm bài của học sinh mình dạy.
- Tổ chuyên môn thảo luận thống nhất hướng dẫn chấm cụ thể theo quy định đảm bảo khách quan và khoa học.
- Công bố điểm bài kiểm tra, phúc khảo bài kiểm tra theo quy chế của kỳ thi tốt nghiệp THPT .
- Tổ chức sửa bài kiểm tra, rút kinh nghiệm qua kết quả kiểm tra học kỳ.
VI. TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KỲ I:
         1.1. Giáo viên bộ môn, tổ chuyên môn: kiểm điểm lại công tác dạy – học học kỳ I, cần tập trung vào việc đánh giá, rút kinh nghiệm về các mặt: đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và kết quả học tập của học sinh; thực hiện kế hoạch và dạy học theo nội dung chương trình giảm tải và chương trình chi tiết; cần phân tích chất lượng giảng dạy có đối chiếu so sánh giữa điểm bài kiểm tra học kỳ với điểm trung bình môn học kỳ của từng học sinh, nếu có sự chênh lệch lớn (từ 2,0 trở lên) cần phải làm rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới; Tổ chuyên môn đánh giá chất lượng giảng dạy từng giáo viên.
                Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I; rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế; biểu dương khen thưởng những cán bộ giáo viên trong tổ. Gửi báo cáo sơ kết và các biểu thống kê (tổng hợp kết quả từng môn học, thống kê tỉ lệ điểm lệch, số liệu thống kê về hạnh kiểm và học lực của học sinh, …theo mẫu đính kèm); đề kiểm tra học kỳ I và hướng dẫn chấm các môn do trường THPT ra đề về thầy An trước ngày 10/01/2014.   
                1.2.Lãnh đạo : Đánh giá công tác điều hành, quản lý chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn, của Lãnh đạo nhà trường; cần tập trung công tác đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng dạy – học của từng bộ môn và giáo dục chung của nhà trường.
Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I (theo các nội dung hướng dẫn nhiệm vụ năm học như CV 1147/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2013 của Sở GDĐT. Gửi báo cáo sơ kết và các biểu thống kê (tổng hợp kết quả từng môn học, thống kê tỉ lệ điểm lệch, số liệu thống kê về hạnh kiểm và học lực của học sinh, …theo mẫu đính kèm); đề kiểm tra học kỳ I và hướng dẫn chấm các môn do trường THPT ra đề về Sở trước ngày 15/01/2014.          Trường gởi báo cáo về phòng GDTrH bằng văn bản bằng email:
        
Hiệu trưởng yêu cầu Phó HT và các tổ CM nghiêm túc triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá, sơ kết học kỳ I  năm học 2013-2014; trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc cần báo cáo về Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng để được hướng dẫn.
 
Nơi nhận :                                                                              HIỆU TRƯỞNG  
- Sở GD&ĐT (báo cáo);                                                                       (Đã kí)
- Phó hiệu trưởng (thực hiện);
- Tổ trưởng các tổ(thực hiện)                                  
- Lưu: VT
                                                                          
                                                                                                   Nguyễn Đức Điền                                                                                                        
                
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2013-2014
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số: 72 /HD-SGDĐT.GDTrH, ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Sở GDĐT)
 
* Cấp THPT gồm 8 môn:
Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa và Ngoại ngữ
1. Lớp 12: BUỔI SÁNG
 
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
16/12/ 2013
Sáng
        7 g 15
      10 g 00
    Ngữ văn
    Vật lý
     120 phút
       60 phút
17/12/ 2013
Sáng
        7 g15
        9 g 00
    Lịch sử
    Sinh học
       60 phút
       60 phút
18/12/2013
Sáng
        7 g 15
        9 g 00
    Địa lý
    Hoá học
       60 phút
       60 phút
19/12/2013
Sáng
        7 g 15
      10 g 00
    Toán
    Ngoại ngữ
     120 phút
       60 phút
 
2. Lớp 11: BUỔI SÁNG
 
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
20/12/ 2013
Sáng
7 g 25
9 g 35
    Ngữ văn
    Vật lý
90 phút
45 phút
21/12/ 2013
Sáng
7 g 25
8 g 50
    Lịch sử
    Sinh học
45 phút
45 phút
23/12/2013
Sáng
7 g 25
8 g 50
    Địa lý
    Hoá học
45 phút
45 phút
24/12/2013
Sáng
7 g 25
9 g 30
    Toán
    Ngoại ngữ
90 phút
45 phút
 
3. Lớp 10: BUỔI CHIỀU
 
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
20/12/ 2013
Chiều
13 g 25
15 g 35
    Ngữ văn
    Vật lý
90 phút
45 phút
21/12/ 2013
Chiều
13 g 25
14 g 50
    Lịch sử
    Sinh học
45 phút
45 phút
23/12/2013
Chiều
13 g 25
14 g 50
    Địa lý
    Hoá học
45 phút
45 phút
24/12/2013
Chiều
13 g 25
15 g 30
    Toán
    Ngoại ngữ
90 phút
45 phút
 
                                                                                                  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: