Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Quyết định công nhận Sáng kiến kinh nghiệm và Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2012 – 2013 cấp Trung học phổ thông
Thứ năm, 04 Tháng 7 2013 14:33
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________
_________________________________
 
Số:  53 /QĐ-SGDĐT.VP
Đồng Tháp, ngày 02  tháng 7 năm 2013
 
QUYẾT  ĐỊNH
Về việc công nhận Sáng kiến kinh nghiệm và Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  năm học 2012 – 2013 cấp Trung học phổ thông
___________________________
 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Công văn số 211/SGDĐT-VP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm và Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ năm học 2012 – 2013;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định và Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận 216 (hai trăm mười sáu) Sáng kiến kinh nghiệm và Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của các tác giả thuộc các trường THPT trong tỉnh năm học 2012 – 2013, cụ thể:
- Loại A: 31 (ba mươi mốt) đề tài.
- Loại B: 104 (một trăm lẻ bốn) đề tài.
- Loại C: 81 (tám mươi mốt) đề tài.
(có danh sách cụ thể kèm theo)
Điều 2. Các Sáng kiến kinh nghiệm và Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được công nhận được cấp Giấy chứng nhận và được sử dụng để làm căn cứ xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định.
Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng cơ quan Sở, Hiệu trưởng các trường THPT và các tác giả có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
(đã ký)
- Ban TĐKT tỉnh (b/c)
 
- Lưu: VT, TĐ, K.
Hồ Văn Thống
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: