Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024
Trang chủ
Thông báo kết quả thẩm định SKKN và ĐTNCKHSPUD năm học 2012 - 2013
Thứ năm, 04 Tháng 7 2013 14:27
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________
____________________________________
 
Số:  135 /SGDĐT-VP
Đồng Tháp, ngày 03 tháng 7 năm 2013
V/v thông báo kết quả thẩm định SKKN và ĐTNCKHSPUD           năm học 2012 - 2013
 
 
 
Kính gửi:
 
 
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 211/SGDĐT-VP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện SKKN và đề tài NCKHSPUD từ năm học 2012 – 2013. Sở GDĐT đã tiếh hành thẩm định SKKN và ĐTNCKHSPUD do các đơn vị trực thuộc và các Phòng GDĐT nộp về.
Sở GDĐT thông báo kết quả thẩm định như sau:
1. Số liệu 
Sở GDĐT đã nhận được tổng số 753 SKKN và ĐTNCKHSPUD của các Phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc gửi về đề nghị thẩm định, trong đó:
- Ngành học Mầm non: 35
- Cấp Tiểu học: 282
- Cấp THCS: 174
- Cấp THPT: 238.
-  Giáo dục thường xuyên: 24
2. Kết quả thẩm định
 
TT
Ngành, cấp học
Số lượng được xếp loại
Không
XL
GC
TS
Tỷ lệ %
A
B
C
01
Mầm non
15
42,8
00
06
09
20
 
02
Tiểu học
160
56,7
10
46
104
122
 
03
Trung học cơ sở
150
86,2
11
61
79
23
 
04
Trung học phổ thông
217
91,2
31
104
82
21
 
05
Giáo dục thường xuyên
24
100,0
02
09
13
00
 
 
Cộng
566
76,2
54
226
287
186
 
(có Quyết định công nhận theo từng ngành học, cấp học)
 
3. Nhận xét
3.1. Ưu điểm
Phong trào viết SKKN và ĐTNCKHSPUD trong ngành đã có bước phát triển mạnh, số lượng đề tài gửi về đề nghị thẩm định nhiều hơn các năm trước.
Một số đề tài đã đi sâu nghiên cứu những nội dung thiết thực với công tác dạy học và quản lý của ngành, đưa ra được những giải pháp hoặc biện pháp khả thi, phù hợp với thực tế và qua thực tế áp dụng cho kết quả khả quan.
Các SKKN và ĐTNCKHSPUD của cấp THCS, THPT và GDTX được công nhận đạt tỷ lệ cao hơn năm trước.
Các đơn vị thực hiến tốt phong trào viết SKKN và ĐTNCKHSPUD:
- Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, THPt chuyên Nguyễn Đình Chiểu, THPT Tháp Mười…
- Phòng GDĐT huyện Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Hồng Ngự…
3.2. Tồn tại
Nhiều đề tài viết còn chung chung, sai cấu trúc, chưa làm rõ được cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, nguyên nhân cũng như các biện pháp giải quyết thực trạng. Chất lượng SKKN và ĐTNCKHSPUD của ngành học Mầm non và cấp Tiểu học còn thấp (Mầm non chỉ đạt 42,8%; Tiểu học chỉ đạt 56,7%).
Vẫn còn tình trạng SKKN hoặc ĐTNCKHSPUD sao chép lẫn nhau hoặc sao chép từ Internet nhưng Hội đồng thẩm định cấp cơ sở (trường THPT, Phòng GDĐT) chưa phát hiện.
Đơn vị Phòng GDĐT huyện Lai Vung năm thứ hai liên tiếp không nộp SKKN để thẩm định. Việc này làm ảnh hưởng đến xét đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho cán bộ, giáo viên các đơn vị trực thuộc.
4. Xử lý kết quả thẩm định
Đối với các cá nhân có đề tài được xếp loại A, B:
- Được bảo lưu để kết hợp với mức độ hoàn thành nhiệm vụ để xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trong 03 năm học kể từ năm học 2012 – 2013.
- Nếu sử dụng kết quả thẩm định để đề nghị UBND Tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm học 2012 – 2013 thì không còn giá trị bảo lưu.
Đối với các cá nhân có đề tài được xếp loại C: được bảo lưu để kết hợp với mức độ hoàn thành nhiệm vụ để xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trong 02 năm học kể từ năm học 2012 – 2013
Sau khi công bố kết quả, nếu tiếp tục phát hiện các SKKN và ĐTNCKHSPUD có vi phạm (sao chép của người khác hoặc sao chép từ Internet) Sở GDĐT sẽ hủy bỏ kết quả thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao (nếu có).
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện Lai Vung báo cáo giải trình bằng văn bản về việc 02 năm liên tục không gửi SKKN và ĐTNCKHSPUD thẩm định.
5. Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt việc viết SKKN và ĐTNCKHSPUD trong thời gian tới
Các Phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc Sở cần triển khai rộng rãi trong cán bộ, giáo viên phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, cách viết SKKN và ĐTNCKHSPUD.
Trong việc viết SKKN và ĐTNCKHSPUD cần định hướng cho cán bộ, giáo viên đi sâu nghiên cứu, giải quyết những bất cập trong công tác, giảng dạy. Tránh nghiên cứu những vấn đề quá rộng, không thiết thực.
Trong thẩm định SKKN ở cấp cơ sở, cần rà soát việc sao chép Internet, trích dẫn tài liệu không đúng quy định đế tránh vi phạm bản quyền.
Đề tài SKKN và ĐTNCKHSPUD là một trong những tiêu chuẩn để xét công nhân danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” các cấp. Do vậy, việc cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua cao đầu năm học cần phải gắn với việc nghiên cứu khoa học để SKKN hoặc ĐTNCKHSPUD đạt kết quả tốt.
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thông báo và xử lý kết quả  thẩm định SKKN, ĐTNCKHSPUD đúng yêu cầu của Công văn./.
 
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
 
- Ban Giám đốc; CĐ ngành;
 
- Ban TĐKT Tỉnh;
(đã ký)
- Các phòng cơ quan Sở;
 
- Lưu: VT, TĐ.
 
 
Hồ Văn Thống
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: