Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Trường THPT Cao Lãnh 1 thông báo môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 và lịch kiểm tra HK2 lớp 12 năm học 2012-2013
Thứ bảy, 30 Tháng 3 2013 21:42

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Cao Lãnh 1
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Số:  3 /TB-THPTCL1
V/v thông báo môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 và lịch kiểm tra HK II lớp 12 năm học 2012-2013
Cao Lãnh, ngày 29 tháng 3 năm 2013
 
Kính gửi: CB-GV-CNV Trường THPT Cao Lãnh 1
 
Căn cứ vào kết quả công bố môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 theo công văn số 418, ngày 29/3/2013 của Sở GDĐT về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013;
1. Trường THPT Cao Lãnh 1 thông báo môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 như sau:
- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2013 với 6 môn thi bắt buộc.
- Thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học, Địa lí; trong đó, các môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh), Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.
2. Căn cứ vào thông báo môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Trường thông báo lịch kiểm tra học kỳ II lớp 12 năm học 2012-2013 như sau:
Lịch kiểm tra học kỳ II lớp 12 năm học 2012-2013
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
02/04/2013
(Thứ Ba)
Sáng
7 g 15
8g45
Lịch sử
Vật lý
45 phút
45 phút
03/04/2013
(Thứ Tư)
Sáng
7 g 15
      10 g 00
    Ngữ văn
    Hóa học
120 phút
60 phút
04/04/2013
(Thứ Năm)
Sáng
        7 g15
        9 g 00
    Địa lí
    Sinh học
60 phút
60 phút
05/04/2013
(Thứ Sáu)
Sáng
        7 g 15
      10 g 00
    Toán
    Ngoại ngữ
     120 phút
       60 phút
            * Đề kiểm tra học kỳ II lớp 12:
                        - Các môn thi tốt nghiệp Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh, Toán, Hóa học và Sinh học kiểm tra học kỳ II lớp 12 theo lịch của Sở GDĐT và tổ chức kiểm tra tập trung theo qui định;
            - Riêng đề kiểm tra học kỳ II lớp 12 hai môn Vật lí và Lịch sử kiểm tra theo hình thức tập trung, đề trường cử Tổ trưởng ra đề (thi đề trường), đề của Sở GDĐT trường cho học sinh và giáo viên tham khảo.
            * Ngày nghỉ trong tuần thi: HS khối 12 được nghỉ 2 ngày: Thứ Hai 01/04/2013 và Thứ Bảy 06/04/2013
            * Khối 10 và khối 11 học bình thường cả chính khóa và phụ đạo.
            Yêu cầu Phó HT, Tổ trưởng, GV bộ môn, GVCN khẩn trương thông báo môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013 và lịch kiểm tra học kỳ II lớp 12 năm học 2012-2013 đến toàn trường biết thực hiện.
 
Nơi nhận :                  
HIỆU TRƯỞNG
- Như trên (thực hiện);
- Phó HT (thực hiện);
- Ban Đại diện CMHS(biết)     
- Lưu: VT
 
 
NGUYỄN ĐỨC ĐIỀN
Share
Các tin mới:
Các tin khác: