Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Thông báo thay đổi thời gian thi HSG thí nghiệm thực hành lớp 12 năm học 2012-2013
Thứ tư, 13 Tháng 3 2013 21:30
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  315/SGDĐT-GDTrH
V/v thay đổi thời gian thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành lớp 12 năm học 2012 - 2013
Đồng Tháp, ngày 13 tháng 03 năm 2013
 
 
Kính gửi:
Hiệu trưởng trường THPT
 
Ngày 21 tháng 02 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 224/SGDĐT-GDTrH về việc thay đổi thời gian và địa điểm thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành lớp 12 năm học 2012 – 2013; vào ngày 17/3/2013 Điện lực Đồng Tháp có thông báo cúp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong đó có khu vực Thành phố Cao Lãnh do vậy để không ảnh đến chất lượng hội thi HSG thí nghiệm thực hành Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thay đổi thời gian thi như sau:
- Thời gian thi ngày 17/3/2013 nay điều chỉnh lại ngày 16/3/2013.
- Các nội dung khác không thay đổi.
Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo đến học sinh dự thi thời gian thay đổi trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- GĐ và các PGĐ Sở (để b/c);  
- Lưu: VT, BH-50b.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
 
Phan Thị Thu Hà
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: