Thứ năm, 25 Tháng 7 2024
Trang chủ
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ NG&CBQLCSGD
Thứ bảy, 20 Tháng 8 2011 13:00

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Chỉ thị số 3398/BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2011 - 2012 như sau:

I. Phương hướng chung

Tăng cường công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch; quản lí, đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tổ chức các hoạt động và động viên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các cơ sở giáo dục.

2. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đảm bảo về chất lượng theo hướng chuẩn hóa, theo qui hoạch, kế hoạch.

4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc đánh giá theo chuẩn, các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đặc biệt là các nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các cơ sở giáo dục chuyên biệt.

III. Nhiệm vụ cụ thể

1. Tổ chức các hoạt động và động viên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các cơ sở giáo dục.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm. Tải tập tin

Nguồn Bộ GD&ĐT

Share