Thứ tư, 17 Tháng 4 2024
Trang chủ
Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh lần thứ VIII năm học 2012 – 2013 tỉnh Đồng Tháp
Thứ bảy, 29 Tháng 12 2012 22:13
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Số:  50  /KH-SGDĐT.GDTrH
Đồng Tháp, ngày 26  tháng 12 năm 2012
 
 
KẾ HOẠCH
 
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi  THPT cấp tỉnh
 lần thứ VIII năm học 2012 – 2013  
 

 

Căn cứ vào công văn số 948/SGDĐT-GDTrH ngày 15/08/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013 và công văn số 1110/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2012 của Sở GDĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2012 - 2013; Sở GDĐT xây dựng Kế  hoạch tổ chức  Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh lần thứ VIII năm học 2012-2013, như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊ U CẦU CỦA HỘI THI
 
Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học được tổ chức định kỳ.
 
1. Mục đích Hội thi

 

- Tuyển chọn, công nhận và khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THPT, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục cấp THPT.
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các trường THPT phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.
 
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên THPT, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên cấp THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông.
 
2. Yêu cầu của Hội thi
 
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục cấp THPT.
 
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
 
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HỘI THI:
 
1. Nội dung thi
 
1.1. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;
 
1.2. Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);  Với các nội dung liên quan như sau:
 
+ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
 
+ Quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT.
 
+ Đổi mới phương pháp dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin.
 
+ Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia ban hành theo Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT.
 
+ Các nội dung về công tác phổ cập giáo dục trung học.
 
 
+ Các nội dung về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.
 
1.3. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
 
2. Hình thức thi
 
2.1. Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường.
 
2.2. Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết. Thời gian làm bài thi 90 phút. Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận.
 
2.3. Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó.
 
II. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI
 
1.     Thi lý thuyết + bốc thăm: Trường THPT Thiên Hộ Dương
 
2.     Thi thực hành: chia làm 3 cụm
 
 - Cụm 1:
Gồm các trường THPT thuộc các huyện: TP Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười.(THPT Chu Văn An, THPT Lai Vung 2, THPT Tân Thành thi môn GDQP; THPT Tam Nông thi môn GDCD, GDQP; THPT Thanh Bình 1 thi môn: GDCD, Hóa học, Sinh, Thể dục  tại cụm 1).
 
 - Cụm 2:
Gồm các trường THPT thuộc các huyện: huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, huyện Tam Nông và huyện Tân Hồng. ( THPT Trần Quốc Toản thi môn Địa lý tại cụm 2)
 
- Cụm 3:
Gồm các trường THPT thuộc các huyện: huyện Châu Thành, thị xã Sa Đéc, huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò. (THPT Thiên Hộ Dương thi môn GDCD; THPT TP Cao Lãnh thi môn Tiếng Anh tại cụm 3)
 
* Lưu ý: môn GDQP chỉ tổ chức tại cụm 1, một số môn do số lượng ít nên có điều chỉnh không theo cụm, đề nghị các đơn vị xem thông tin cụ thể theo bảng thống kê đính kèm.
 
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI:
 
1. Khai mạc hội thi: 7h30 phút, ngày 20/01/2013, tại hội trường Trường THPT Thiên Hộ Dương.
 
2. Thi kiểm tra năng lực: Bắt đầu từ 8h30, ngày 20/01/2013, tại trường THPT Thiên Hộ Dương.
 
3. Chọn bài thi giảng: bốc thăm lúc 10h30 ngày 20/01/2013, theo từng môn thi tại trường THPT Thiên Hộ Dương.
 
4. Thi thực hành giảng dạy:
 
Cụm
Vòng thi
Đơn vị tổ chức
Ngày thi
1:
TP Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười.(THPT Chu Văn An, THPT Lai Vung 2, THPT Tân Thành thi môn GDQP; THPT Tam Nông thi môn GDCD, GDQP; THPT Thanh Bình 1 thi môn: GDCD, Hóa học, Sinh, Thể dục  tại cụm 1).
Vòng 1
THPT TP Cao Lãnh
18/02
19/02
Vòng 2
THPT Cao Lãnh 1
25/02
26/02
2:
huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, huyện Tam Nông và huyện Tân Hồng. ( THPT Trần Quốc Toản thi môn Địa lý tại cụm 2)
Vòng 1
THPT Hồng Ngự 1
20/02
21/02
Vòng 2
THPT Thanh Bình 1
27/02
28/02
3:
huyện Châu Thành, thị xã Sa Đéc, huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò. (THPT Thiên Hộ Dương thi môn GDCD; THPT TP Cao Lãnh thi môn Tiếng Anh tại cụm 3)
Vòng 1
THPT Lấp Vò 3
22/02
23/02
Vòng 2
THPT Châu Thành 2
01/03
02/03
 
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI THI
 
1. Ban tổ chức Hội thi: 68 thành viên, gồm: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo và một số chuyên viên: Văn phòng; các phòng: GDTrH, KHTC; Lãnh đạo 07 trường THPT.
 
2. Ban Thư ký Hội thi: 05 thành viên, gồm 01TB và 04 thành viên
 
3. Các ban coi, chấm thi lý thuyết, thực hành: 86 thành viên, bao gồm:
 
2.1 Tiểu ban đề thi kiểm tra năng lực: 03 thành viên, gồm 01 TTB, 01 TK và 01 UV.
 
2.2 Tiểu ban Coi thi kiểm tra năng lực: 36 thành viên, gồm:  01 TTB, 02 PTTB, 02 TK; 28 GT, 3PV.
 
2.3 Tiểu ban Chấm thi phần kiểm tra năng lực: 06 thành viên, gồm: 01 TTB, 01 TK và 04 GK.
 
2.4 Tiểu ban Chấm SKKN hoặc NCKHSPUD: 08 thành viên, gồm: 01 TTB, 01 TK và 06 GK.
 
2.5 Tiểu ban Chấm thi thực hành giảng dạy: 40 thành viên, gồm 01TTB, 01 PTTB, 02 TK và 36GK.
 
3. Giáo viên đăng k‎‎ý dự thi: Số lượng đăng ký dự thi 284GV; bao gồm:
 
Môn
Địa lý
GDCD
GDQP
Hóa học
Lịch sử
Ngữ văn
Sinh học
Thể dục
T. Anh
Tin học
Toán
Vật lý
TC
SL
19
15
5
29
19
32
24
26
20
18
42
35
284
         
V. DỰ KIẾN KINH PHÍ (bảng kèm theo)
 
VI. LỊCH THỜI GIAN
 
1. Chuẩn bị dự kiến nhân sự: Ban tổ chức, đề thi, ban coi chấm thi lý thuyết, ban giám khảo: trước ngày 28/12/2012.
 
2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, lập danh sách phòng thi l‎ý thuyết, danh sách thi thực hành theo môn, theo cụm thi: hoàn tất trước ngày 10/01/2013.
 
3. Họp Ban tổ chức: ngày 03/01/2013.
 
4. Xây dựng lịch thi thực hành, chuẩn bị thăm bài dạy hoàn tất ngày 15/01/2013
 
5. Ban đề thi làm việc từ ngày 03 đến 07/01/2013.
 
6. Khai mạc Hội thi: lúc 7g30 ngày 20/01/2013.
 
7. Thi l‎ý thuyết: 8g30 ngày 20/01/2013.
 
8. Bốc thăm bài/ tiết dạy: 10g30 ngày 20/01/2013.
 
9. Chấm thi kiểm tra năng lực và SKKN hoặc NCKHSPUD: từ ngày 08/01/2013 đến 25/01/2013.
 
10. Thi thực hành theo lịch từ ngày 18/02/2013 đến 02/03/2013.
 
11. Tổng kết, phát thưởng hội thi: từ 7g30 sáng ngày 06/03/2012.
 
12. Hoàn tất các báo cáo tổng kết, khen thưởng, quyết toán kinh phí trước ngày 28/03/2012.
 
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Phòng GDTrH:
 
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Hội thi;
 
- Tham mưu nhân sự các Ban thực hiện nội dung;
 
- Phân công lãnh đạo phòng làm phó ban thường trực giúp lãnh đạo Sở điều hành thực hiện các nội dung kế hoạch;
 
- Chủ động phối họp với Văn phòng Sở, phòng KHTC, trường Đại học Đồng Tháp và các Phòng GDĐT, các trường THCS tổ chức thực hiện.
 
2. Phòng KHTC: Cử lãnh đạo và chuyên viên tham gia Ban tổ chức, thẩm định kinh phí (trên cơ sở kế hoạch tổ chức được lãnh đạo Sở duyệt và định mức tài chính hiện hành) và quyết toán kinh phí Hội thi.
 
3. Văn phòng Sở: Phát hành thơ mời dự khai mạc, tổng kết; chuẩn bị cơ sở vật chất lễ khai mạc, coi thi kiểm tra năng lực, tổng kết phát thưởng; khen thưởng (QĐ khen thưởng, giấy khen, tặng phẩm giáo viên đạt danh hiệu viên phấn vàng); quà lưu niệm.
 
4. Các trường THPT:
 
- Thực hiện bồi dưỡng, đăng ký tham dự, tổ chức đoàn tham dự theo công văn số 110/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2012 của Sở GDĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2012 - 2013.
 
- Tạo điều kiện giáo viên tham gia chấm thi theo Quyết định của Sở GDĐT.
 
- Quán triệt tư tưởng các thành viên tham dự với tinh thần trao đổi, chia sẻ, trung thực, đoàn kết và cùng nhau tiến bộ.
 
- Đối với các đơn vị được chọn làm nơi thi phần thực hành giảng dạy, lãnh đạo trường tham gia ban tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, xếp thời khoá biểu, bố trí lớp cho giáo viên dự thi giảng dạy.
 
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Các Trường THPT (thực hiện);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Công đoàn Ngành GD (để biết);
- Ban tổ chức Hội thi (thực hiện);
- Lưu: VT, (GDTrH- 60b).
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã kí)
 
 
 
  Phan Thị Thu Hà
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: