Thứ bảy, 02 Tháng 12 2023
Trang chủ
Lịch kiểm tra các môn sở ra đề học kỳ 1 năm học 2012 - 2013
Thứ hai, 03 Tháng 12 2012 15:07

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2012-2013

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số: 44 /HD-SGDĐT.GDTrH, ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Sở GDĐT)

* Cấp THPT gồm 8 môn: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa và Ngoại ngữ

   - Lớp 12: BUỔI SÁNG

Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
11/12/ 2012
Sáng
        7 g 15
      10 g 00
    Ngữ văn
    Vật lý
     120 phút
       60 phút
12/12/ 2012
Sáng
        7 g15
        9 g 00
    Lịch sử
    Sinh học
       60 phút
       60 phút
13/12/2012
Sáng
        7 g 15
        9 g 00
    Địa lý
    Hoá học
       60 phút
       60 phút
14/12/2012
Sáng
        7 g 15
      10 g 00
    Toán
    Ngoại ngữ
     120 phút
       60 phút 

   - Lớp 11: BUỔI SÁNG

 

Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
17/12/ 2012
Sáng
7 g 25
9 g 35
    Ngữ văn
    Vật lý
90 phút
45 phút
18/12/ 2012
Sáng
7 g 25
8 g 50
    Lịch sử
    Sinh học
45 phút
45 phút
19/12/2012
Sáng
7 g 25
8 g 50
    Địa lý
    Hoá học
45 phút
45 phút
20/12/2012
Sáng
7 g 25
9 g 30
    Toán
    Ngoại ngữ
90 phút
45 phút

   - Lớp 10: BUỔI CHIỀU

 

Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
17/12/ 2012
Chiều
13 g 25
15 g 35
    Ngữ văn
    Vật lý
90 phút
45 phút
18/12/ 2012
Chiều
13 g 25
14 g 50
    Lịch sử
    Sinh học
45 phút
45 phút
19/12/2012
Chiều
13 g 25
14 g 50
    Địa lý
    Hoá học
45 phút
45 phút
20/12/2012
Chiều
13 g 25
15 g 30
    Toán
    Ngoại ngữ
90 phút
45 phút

* Cấp THCS gồm 3 môn: Văn, Toán và Ngoại ngữ

   - Lớp 6 và 9: BUỔI SÁNG

 

Ngày
Kiểm tra
Lớp
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
19/12/ 2012
6
7 g 15
Ngữ văn
90 phút
9
9 g 15
20/12/ 2012
6
7 g 15
Toán
90 phút
9
9 g 15
21/12/2012
6
7 g 15
Ngoại ngữ
45 phút
9
8 g 30

   - Lớp 7 và 8: BUỔI CHIỀU

 

Ngày
Kiểm tra
Lớp
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
19/12/ 2012
7
13 g 15
Ngữ văn
90 phút
8
15 g 15
20/12/ 2012
7
13g 15
Toán
90 phút
8
15g 15
21/12/2012
7
13g 15
Ngoại ngữ
45 phút
8
14 g 45

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: