Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024
Trang chủ
Triển khai nhiệm vụ giáo dục năm học 2011-2012
Thứ sáu, 19 Tháng 8 2011 20:17

Căn cứ Chỉ thị số 3397/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay 17/8/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012.

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 là :

Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục ; tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi . Tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012.

Thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục.

Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; t ổ chức rút kinh nghiệm một năm xây dựng Mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả ở từng cấp học, từng huyện, thị, thành và toàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương “ Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi huyện, thị, thành có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học” đối với từng cấp học.

Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lí và giao quyền chủ động cho các nhà trường; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lí giáo dục, đặc biệt là nâng cao vai trò của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường TH, THCS, THPT, trong việc thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử.

Phối hợp triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS và THPT thông qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, thanh tra giáo viên. Tăng cường hiệu quả hoạt động của hội đồng bộ môn, tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục năm học này ngành giáo dục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đề ra một số mục tiêu cụ thể:

1.      Huy động học sinh ra lớp:

- Cấp Tiểu học trên 99%

- Cấp Trung học cơ sở trên 85%

- Cấp Trung học phổ thông trên 45%

2. Duy trì sĩ số (học sinh bỏ học)

- Cấp Tiểu học dưới 0,6%

- Cấp Trung học cơ sở dưới 2%

- Cấp Trung học phổ thông dưới 3,5%

3. Chất lượng 2 mặt giáo dục

- Cấp Tiểu học :

+ Xếp loại hạnh kiểm: Trên 99% thực hiện đầu đủ;

+ Xếp loại học lực: Trên 75% Khá - Giỏi, dưới 1% Yếu.

- Cấp Trung học cơ sở:

+ Xếp loại hạnh kiểm: Trên 98% Khá - Tốt, Trung bình - Yếu dưới 2%;

+ Xếp loại học lực: Trên 60% Khá - Giỏi, dưới 7% Yếu - Kém.

- Cấp Trung học phổ thông:

+ Xếp loại hạnh kiểm: Trên 97% Khá - Tốt, Trung bình - Yếu dưới 3%;

+ Xếp loại học lực: Trên 40% Khá - Giỏi, dưới 20% Yếu - Kém.

4. Công nhận tốt nghiệp (Hoàn thành Chương trình tiểu học):

- Cấp Tiểu học trên 99%

- Cấp Trung học cơ sở trên 98%

- Cấp Trung học phổ thông trên 95%, các trường giữ vững hoặc vượt kết quả năm 2011

- Giáo dục thường xuyên trên 80%.

Để đạt được mục tiêu đề ra các đơn vị và cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành phải chủ động tìm biện pháp cụ thể phù hợp đặc điểm từng đơn vị và cá nhân của mình, đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, cha mẹ học sinh để đạt được kết quả giáo dục cao nhất trong năm học 2011-2012.

Nguồn SGD&ĐT Đồng Tháp.

Share