Thứ năm, 25 Tháng 7 2024
Trang chủ
Thông báo quyết định ban hành qui định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Thứ năm, 20 Tháng 9 2012 23:49
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

Số: 33 /2012/QĐ-UBND

 

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 9 năm 2012.

 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về dạy thêm học thêm” áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 29/2007/QĐ-UB ngày 26/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 
Nơi nhận: TMỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như điều 3;

- Văn phòng chính phủ (I+II);

- Bộ GDĐT;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- TT/TU;TT/HĐND tỉnh;

- CT và các P.CT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC/VX, Phg

K.T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

Trần Thị Thái

 

Xem hoặc tải file Quy định về dạy thêm học thêm.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: