Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Đồng Tháp triển khai Nghị quyết Trung ương 5
Thứ bảy, 18 Tháng 8 2012 14:12

Các đại biểu tập trung nghe triển khai kết luận, Nghị quyết Trung ương 5

Trong 02 ngày 16 và 17/8, Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 12 huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt và học tập chuyên đề các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết Trung ương 5) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Bí thư Tỉnh uỷ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 5 “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”; kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết luận một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 và kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Các đại biểu cũng đã được nghe Bí thư Tỉnh uỷ Lê Vĩnh Tân trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 5. Thông qua đó, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Vĩnh Tân yêu cầu các cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và các kết luận của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI theo hướng thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

 

 

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Vĩnh Tân trình bày dự thảo chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh  thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ và đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, lồng ghép nội dung thực hiện với nhiệm vụ chính trị của địa phương; rà soát nhiệm vụ, xác định những biện pháp quan trọng cần tập trung thực hiện, cụ thể hoá nghị quyết, kết luận thành các đề án, dự án, cơ chế, chính sách, chương trình công tác, chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện hàng năm để sớm đưa nghị quyết và các kết luận đi vào cuộc sống.

 

Thanh Tuyền

(Nguồn Cổng TTĐT Đồng Tháp)

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: