Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Hướng dẫn chi tiết thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 21:31

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 35 /HD-SGDĐT.GDTrH


Đồng Tháp, ngày 13 tháng 8 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN
 
Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

  

   Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định 586/QĐ-UBND.HC ngày 24 tháng 7 năm 2012của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
         Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 như sau:
A. KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2012 – 2013
1. Ngày tựu trường và khai giảng năm học
- Giáo dục mầm non tựu trường vào ngày 27 tháng 8 năm 2012.
- Giáo dục phổ thông tựu trường vào ngày 10 tháng 8 năm 2012.
- Giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 20 tháng 8 năm 2012.
- Khai giảng năm học trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 8 năm 2012 đến ngày 05 tháng 9 năm 2012.
2. Ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ trong năm học
2.1. Học kỳ I:
- Giáo dục mầm non: Từ ngày 05/9/2012 đến ngày 28/12/2012 (17 tuần)
- Giáo dục tiểu học: Từ ngày 20/8/2012 đến ngày 28/12/2012. Gồm 18 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, (thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục và nghỉ giữa học kỳ).
- Giáo dục trung học (cấp THCS và cấp THPT): từ ngày 13/8/2012 đến ngày 29/12/2012. Gồm 19 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, (thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục).
- Giáo dục thường xuyên: Từ ngày 27/8/2012 đến ngày 29/12/2012. Gồm 16 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, (thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác).
2.2. Học kỳ II:
- Giáo dục mầm non: từ ngày 02/01/2013 đến ngày 18/5/2013. Gồm 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục và nghỉ tết.
- Giáo dục tiểu học: từ ngày 07/01/2013 đến ngày 17/5/2013. Gồm 17 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, (thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục và nghỉ tết).
- Giáo dục trung học (cấp THCS và cấp THPT): từ ngày 02/01/2013 đến ngày 18/5/2013. Gồm 18 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, (thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục). Riêng lớp 12 THPT nhà trường có kế hoạch tăng tiết học hàng tuần để hoàn thành chương trình năm học trước ngày 30/3/2013.
- Giáo dục thường xuyên: bắt đầu từ ngày 02/01/2013 và hoàn thành kế hoạch giảng dạy trước ngày 12/5/2013. Riêng lớp 12 Bổ túc THPT hoàn thành chương trình năm học trước ngày 30/3/2013.
3. Ngày kết thúc năm học
- Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở: Ngày 31/5/2013.
- Cấp Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên: Ngày 25/5/2013.
B. CÁC HỘI THI  TRONG NĂM HỌC 2012-2013
I. Cháu mầm non
1. Hội thi ”Bé khỏe- Bé ngoan”:
            - Cấp trường: Tháng 1/2013;
            - Cấp huyện, thị, thành: Tháng 2/2013.
2. Hội thi “Bé khéo tay – Bé tập làm nội trợ – Bé nhanh trí “:
            - Cấp trường: Tháng 1/2013;
            - Cấp huyện, thị, thành: Tháng 2/2013;
            - Cấp tỉnh: Ngày 30/5/2013.
3. Hội thi “ An toàn giao thông”:
 - Cấp trường:Tháng 1/2013;
  - Cấp huyện, thị, thành: Tháng  2/2013;
 - Cấp tỉnh: Ngày 31/5/2013.
II. Học sinh phổ thông
1. Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học năm học 2012-2013:
- Cấp huyện, thị, thành: Tháng 03/2013.
- Cấp tỉnh: Tháng 4/2013.
2. Hội thi Sáng tác thơ, truyện ngắn học sinh phổ thông: Từ ngày 05/9/2012 đến  ngày 20/11/2012.
3. Hội thi Văn hay chữ tốt:
- Cấp trường, cấp huyện, thị, thành:Trước tháng 10/2012;
-Cấp tỉnh: Ngày 14/10/2012;
- Cấp khu vực: tháng 12 năm 2012.
4. Hội thi khoa học,  kĩ thuật cấp THCS, THPT và Học sinh giỏi Kỹ thuật-Vẽ tranh dành cho học sinh phổ thông:
- Cấp trường, cấp huyện, thị, thành:Tháng 11/2012;
- Cấp tỉnh: tháng 12/2012;
- Cấp khu vực Quốc gia: tháng 01 năm 2013.
5. Hội thi Tiếng hát hay học sinh THPT:
- Cấp trường: Tháng 11/2012;
- Cấp tỉnh: Ngày 26 đến 29 tháng 12 năm 2012.
6. Hội thi hùng biện bằng tiếng Anh học sinh THCS:
- Cấp huyện: Tháng 11/2012;
- Cấp tỉnh: Ngày 25 đến 27 tháng 01 năm 2013.
7. Hội thi Giải toán bằng máy tính cầm tay:
- Cấp trường, cấp huyện, thị, thành:trước tháng 10/2012;
-Cấp tỉnh: Ngày 25/11/2012;
- Cấp khu vực: Tháng 02/2013.       
8. Hội thi Giải toán, tiếng Anh qua Internet HS tiểu học và THCS:
- Cấp trường: Tháng 02 năm 2013;
- Cấp huyện, thị, thành: Tháng 3 năm 2013;
-Cấp tỉnh: Tháng 4 năm 2013;
- Cấp quốc gia: Tháng 5 năm 2013. 
9. Hội thi Tin học trẻ không chuyên: Cấp tỉnh: Tháng 6/2013;
10. Hội thi HSG thí nghiệm thực hành lớp lớp 9 THCS và lớp 12 THPT:
- Cấp huyện, thị, thành phố/trường THPT: Tháng 02/2013;
- Cấp tỉnh: Ngày 03/3/2013.
III. Hội thi giáo viên
1. Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi- cấp dưỡng giỏi” mầm non
  Cấp trường: Tháng 12 /2012.
2. Hội thi “tuyên truyền viên giỏi”
- Cấp trường: Tháng 11 /2012;
- Cấp huyện, thị, thành: Tháng 12 /2012;
- Cấp tỉnh: Tháng 01/2013.
3. Hội thi “ Thiết bị dạy học tự làm” Mầm non, Tiểu học, Trung học, GDTX :
- Cấp trường: Tháng 2 /2013;
- Cấp huyện, thị, thành: Tháng 3 /2013;
- Cấp tỉnh: Tháng 4/2013.
4. Hội giảng chuyên môn giáo dục tiểu học cấp tỉnh: Tháng 11/2012.
5. Tham dự Hội giao lưu giáo viên cấp tiểu học toàn quốc năm 2012: tháng 11/2012.
6. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2012-2013 dành cho giáo viên khối 1,2,3: tháng 3/2013.
7. Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THPT: các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Toán, Vật lý, Hóa, Sinh học, Tin học và Thể dục.
- Thi lý thuyết: Ngày 13/01/2013;
- Thi thực hành: Từ ngày 18/02 đến 09/3/2013.
8. Hội thi  Cán bộ Đoàn trường giỏi, phụ trách Sao giỏi; Trợ lý Thanh niên giỏi (theo chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT và Tỉnh Đoàn).
C. CÁC KỲ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM HỌC 2012-2013
I. Thi học sinh giỏi :
1. Thi học sinh giỏi lớp 9 THCS :
- Cấp trường và cấp huyện, thị, thành: ngày thi do Phòng GDĐT qui định thống nhất đối với các đơn vị trực thuộc, cần kết thúc trước ngày 01/02/2013;
- Cấp tỉnh : thi học sinh giỏi lớp 9 THCS ngày 10/3/2013. Gồm các môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa, Sinh học và Tin học.
2. Thi học sinh giỏi lớp 12 THPT:
- Cấp trường : ngày thi do các trường THPT qui định.
- Cấp  tỉnh: Ngày 30/9/2012;
- Chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia: ngày 28/10/2012.
- Cấp quốc gia: Ngày 10 và 11 tháng 01 năm 2013.
3. Thi học sinh giỏi các tỉnh phía Nam: Tháng 4/2013.
II. Kiểm tra học kỳ
1. Kiểm tra học kỳ I:
1.1 Cấp Tiểu học: do các Phòng GDĐT quy định theo Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013.
1.2 Cấp THCS: Thời gian kiểm tra từ ngày 10 đến 22/12/2012
- Sở ra đề: 3 môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh;
-Phòng GDĐT ra đề các môn cơ bản còn lại; các môn còn lại trường ra đề thi chung toàn khối lớp.
1.3. Cấp THPT:
- Lớp 12: thời gian kiểm tra từ ngày 10 đến 15/12/2012; Lớp 10,11:thời gian kiểm tra từ ngày 17 đến 22/12/2012
- Sở sẽ ra đề thi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Ngoại ngữ;
- Trường THPT ra đề thi các môn còn lại.
1.4  GDTX: Thời gian kiểm tra từ ngày 10 đến 22/12/2012.
- Lớp 12: Sở sẽ ra đề thi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học; các TT.GDTX tự  ra đề thi các môn còn lại;
- Các lớp 10,11: Các TTGDTX tự ra  đề chung cho toàn khối lớp.
2. Kiểm tra học kỳ II.
2.1. Cấp Tiểu học: do các Phòng GDĐT quy định theo Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013.
2.2. Cấp THCS:
 -Thời gian kiểm tra trong khoảng từ ngày 06 đến 18/5/2013.
- Sở ra đề: 3 môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh;
-Phòng GDĐT ra đề các môn cơ bản còn lại; các môn còn lại trường ra đề thi chung toàn khối lớp.
2.3. Cấp THPT:
- Lớp 12 Sở sẽ ra đề thi các môn thi tốt nghiệp THPT; trường ra đề thi các môn còn lại. Thời gian kiểm tra ngày 01 đến 06/4/2013;
- Lớp 10, 11 Sở sẽ ra đề thi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tiếng Anh; trường THPT ra đề thi các môn còn lại. Thời gian kiểm tra ngày 06 đến 11/5/2013.
2.4 GDTX:
- Lớp 12 Sở sẽ ra đề thi các môn thi tốt nghiệp BTTHPT; các TTGDTX tự ra đề thi các môn còn lại. Thời gian kiểm tra  ngày 01 đến 06/4/2013;
- Các lớp 10, 11: Các TTGDTX tự ra  đề chung cho toàn khối lớp. Thời gian kiểm tra ngày 06 đến 11/5/2013.
III. Thi nghề phổ thông: được tổ chức là 2 đợt.
- Đợt 1: ngày 31/03/2013 đối với HS lớp 11; ngày 14/04/2013 đối HS lớp 8;
- Đợt 2: Tháng 8/2013 đối với HS lớp 11 lên 12.
IV. Xét công nhận hoàn thành:
Chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS: ngày 25/5/2013
V.Thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT: từ ngày 02 đến 04/6/2013.
VI. Tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2013- 2014
1. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS: Xét tuyển, hoàn thành trước ngày 20/7/2013.
2. Tuyển vào lớp 10 THPT:
- Phương thức thi tuyển và xét tuyển.
- Môn thi: 3 môn gồm Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Riêng lớp 10 chuyên phải thi 4 môn gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (riêng chuyên Tin học, học sinh thi môn chuyên là Toán).
- Thi tuyển vào lớp 10 và lớp 10 chuyên: có hướng dẫn cụ thể riêng. 
D. CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Giáo dục an toàn thông: từ tháng  9/2012 đến hết năm học.
2. Giáo dục phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội, giáo dục môi trường, giáo dục giới tính, sinh sản sức khoẻ vị thành niên: lồng ghép tích hợp vào chương trình các môn học trong năm.
3. Giáo dục thể chất:
            Các giải thể thao học sinh (sẽ có thông báo cụ thể sau).
4. Các ngày sinh hoạt theo chủ điểm:
- Ngày hội khai trường: Tổ chức trong khoảng từ ngày 30/8/2012 đến 05/9/2012.
- Kỷ niệm ngày 15/10:Ngày Hồ Chủ tịch gởi thư cuối cùng cho ngành giáo dục.
- Kỷ niệm ngày 20/11: Ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Kỷ niệm ngày 22/12: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Kỷ niệm ngày 03/2: Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Kỷ niệm ngày 26/3: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5: Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và Quốc tế Lao động.
- Kỷ niệm ngày 19/5: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đ. CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM.
1. Nghỉ Tết Dương lịch (01/01), ngày giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5), ngày Quốc khánh (02/9), ngày giỗ tỗ Hùng Vương  19/4/2013 (mùng 10 tháng 3).
2. Nghỉ Tết âm lịch (sẽ có thông báo sau).
3. Nghỉ cuối học kỳ I: Giáo dục tiểu học nghỉ từ ngày 31/12/2012 đến ngày 06/1/2013); Giáo dục mầm non, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên nghỉ cuối học kỳ ngày 31/12/2012.
4. Tổng thời gian nghỉ trong hè đối với giáo viên là 2 tháng ( bao gồm cả thời gian nghỉ sau học kỳ I mầm non và tiểu học và thời gian được bố trí xen kẽ trong năm học  do hiệu trưởng sắp xếp).         
E. TỔNG KẾT NĂM HỌC, CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI VÀ THỜI GIAN BÁO CÁO.
1. Tổ chức tổng kết năm học.
- Các trường phổ thông tổng kết vào cuối tháng 5/2013; các trường THPT tổng kết từ ngày 26 - 29/5/2013;        
- Phòng GD-ĐT: chậm nhất 15/7/2013;
- Sở GDĐT: tháng 8/2013.
2. Chuẩn bị từ năm học mới (2013-2014).
- Tu sửa trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học trước tháng 8/2013;
- Điều chỉnh, bổ sung giáo viên tháng 7,8/2013;
- Bồi dưỡng chuyên môn và chính trị hè tháng 7,8/2013.
3. Thời gian báo cáo
- Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch và tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 trước ngày 20/8/2012;
- Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 10/01/2013;
- Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2012-2013 trước ngày 10/6/2013.
            Căn cứ vào nội dung nêu trên, các phòng chuyên môn Sở, phòng GDĐT hướng dẫn cụ thể nội dung của từng hoạt động để các cơ sở giáo dục mầm non, trường phổ thông, TTGDTX xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC

 

- Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố (để thực hiện);

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);

- VP Bộ GD-ĐT (để b/c);

- Vụ GDTrH, Vụ GDTH, Vụ GDMN,

Vụ GDTX, Vụ CT HSSV (để b/c);

- VP TU, VP HĐND,VP UBND Tỉnh (để b/c);

- Ban TGTU (để b/c);

- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để b/c);

- Trưởng các phòng cơ quan Sở (để t/h);

- Lưu: VT, n.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

 

 

Phan Thị Thu Hà

 

Xem và tải văn bản hướng dẫn.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: