Thứ bảy, 22 Tháng 6 2024
Trang chủ
Thông báo kết quả xét thi đua khen thưởng năm học 2011-2012 tỉnh Đồng Tháp
Thứ sáu, 03 Tháng 8 2012 16:59
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
_________________
___________________________________

Số: 239 /SGDĐT-VP
Đồng Tháp, ngày 01 tháng 8 năm 2012
Về thông báo kết quả xét thi đua khen thưởng năm học 2011-2012
 
 
 
Kính gửi:
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
 
Thực hiện Công văn số 49/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thẩm định và xét thi đua, khen thưởng năm học 2011 -2012; Công văn số 65/SGDĐT-VP ngày 17 tháng 4 năm 2012 về việc bổ sung thẩm định và xét thi đua, khen thưởng năm học 2011 -2012, các đơn vị đã nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng về Sở;
Ngày 31 tháng 7 năm 2012, Hội đồng thi đua-Khen thưởng ngành đã họp để xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
Sở GDĐT thông báo kết quả như sau:
1. Tập thể
1.1. Danh hiệu thi đua
Sở GDĐT công nhận 31 (ba mươi mốt) đơn vị đạt Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh:
- Công nhận 12 (mười hai) đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”.
- Tặng Cờ thi đua cho 03 (ba) đơn vị.
- Trình Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 01 (một) đơn vị.
1.2. Hình thức khen thưởng
Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 03 (ba) đơn vị.
* Có danh sách đính kèm Công văn.
2. Cá nhân
2.1. Danh hiệu thi đua
- Công nhận 882 (tám trăm tám mươi hai) cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” các đơn vị trường THPT.
- Công nhận 18 (mười tám) cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trường NDTKT tỉnh.
- Công nhận 70 (bảy mươi) cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” các đơn vị TT/GDTX.
 Tỷ lệ xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cở sở” như sau:
- 60% tổng số CB, GV, NV đối với các trường chuyên đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” trở lên.
- 50% tổng số CB, GV, NV đối với các trường còn lại đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” trở lên.
- 30% tổng số CB, GV, NV đối với các trường không đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” trở lên.
- Theo Tiêu chí thi đua ban hành đầu năm học, không công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cở sở” cho lãnh đạo các đơn vị không đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” trở lên.
- Đề nghị các đơn vị rà soát các yếu tố tên tuổi, giới tính… để thuận tiện trong việc in giấy chứng nhận.
Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận 25 (hai mươi lăm) cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”.
2.2. Hình thức khen thưởng
Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh:
- Tặng Bằng khen cho 76 (bảy mươi sáu) cá nhân.
- Trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 06 (sáu) cá nhân.
- Trình Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 03 (ba) cá nhân.
* Có danh sách đính kèm Công văn.
3. Thực hiện hồ sơ khen cao
Các cá nhân và tập thể được đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp tỉnh trở lên thực hiện hồ sơ như sau:
3.1. Quy định về hồ sơ
a. Tập thể
Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” và Cờ thi đua của UBND Tỉnh: 03 bản Báo cáo thành tích (theo mẫu).
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Chính phủ:
- 06 bản Báo cáo thành tích (theo mẫu số 1).
- 06 bản Tóm tắt thành tích (theo mẫu).
b. Cá nhân
Bằng khen của UBND Tỉnh và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”: 03 bản báo cáo thành tích (theo mẫu số 2).
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động các hạng:
- 06 bản Báo cáo thành tích (theo mẫu số 2).
- 06 bản tóm tắt thành tích (theo mẫu).
c. Lưu ý
Thành tích không quá 10 trang A4 đối với tập thể, 06 trang đối với cá nhân. Đóng bìa, không trang trí hoa văn, hình ảnh trên bìa.
Tóm tắt thành tích không quá 04 trang A4 đối với tập thể, 03 trang A4 đối với cá nhân.
3.2. Thời gian
Các đơn vị nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân về Văn phòng Sở trước 17h00 ngày 10 tháng 8 năm 2012. Sở không xử lý những hồ sơ nộp trễ thời gian hoặc sai quy định.
Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo kết quả xét thi đua, khen thưởng cho CB, GV, NV biết. Đồng thời, thực hiện đúng các yêu cầu về hồ sơ của Công văn./.
 
Nơi nhận:
TL.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ban Giám đốc; CĐ ngành;
 
- Ban TĐKT Tỉnh;
(Đã ký)
- Các phòng cơ quan Sở;

- Lưu: VT, TĐ.
Trần Văn Hưng

Xem danh sách các danh hiệu

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: