Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Thứ sáu, 03 Tháng 8 2012 08:59
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 586/QĐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 7 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH


Về kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyênỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁPCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 31 /TTr-SGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành Kế hoạch về thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, như sau:


1. Ngày tựu trường và khai giảng năm học


- Giáo dục mầm non tựu trường vào ngày 27 tháng 8 năm 2012.

- Giáo dục phổ thông tựu trường vào ngày 10 tháng 8 năm 2012.

- Giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 20 tháng 8 năm 2012.

- Khai giảng năm học trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 8 năm 2012 đến ngày 05 tháng 9 năm 2012.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ trong năm học

2.1. Học kỳ I:


- Giáo dục mầm non: từ ngày 05/9/2012 đến ngày 28/12/2012 (17 tuần)

- Giáo dục tiểu học: từ ngày 20/8/2012 đến ngày 28/12/2012. Gồm 18 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, (thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục
và nghỉ giữa học kỳ).

- Giáo dục trung học (cấp THCS và cấp THPT): từ ngày 13/8/2012 đến ngày 29/12/2012. Gồm 19 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, (thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục).

- Giáo dục thường xuyên: từ ngày 27/8/2012 đến ngày 29/12/2012.

2.2. Học kỳ II:

- Giáo dục mầm non: từ ngày 02/01/2013 đến ngày 18/5/2013. Gồm 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục và nghỉ tết.

- Giáo dục tiểu học: từ ngày 07/01/2013 đến ngày 17/5/2013. Gồm 17 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, (thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục
và nghỉ tết).

- Giáo dục trung học (cấp THCS và cấp THPT): từ ngày 02/01/2013 đến ngày 18/5/2013. Gồm 18 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, (thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục). Riêng lớp 12 THPT nhà trường có kế hoạch tăng tiết học hàng tuần để hoàn thành chương trình năm học trước ngày 30/3/2013.


- Giáo dục thường xuyên: hoàn thành kế hoạch giảng dạy trước ngày 12/5/2012. Riêng lớp 12 Bổ túc THPT hoàn thành chương trình năm học trước ngày 30/3/2012.

3. Ngày kết thúc năm học 

- Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở: ngày 31/5/2013.

- Cấp Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên: ngày 25/5/2013.

4. Các ngày thi

4.1. Thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh:

- Lớp 9 trung học cơ sở: ngày 10/3/2013.

- Lớp 12 trung học phổ thông: ngày 30/9/2012.

4.2. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT: vào các ngày 10 và 11/01/2013.

4.3. Thi tốt nghiệp THPT: vào các ngày 02, 03 và 04/6/2013.

4.4. Xét công nhận hoàn thành chương trình:

- Giáo dục Mầm non, Tiểu học trước ngày 25/5/2013.

- Công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 25/5/2013.

5. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2013-2014 hoàn thành trước ngày 20/7/2013.

6. Nghỉ lễ, tết

6.1. Nghỉ lễ: Theo qui định của Luật Lao động.

6.2. Nghỉ tết âm lịch: tối đa 2 tuần (giao Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể). 

7. Nghỉ cuối học kỳ I


- Giáo dục tiểu học nghỉ cuối học kỳ I từ ngày 31/12/2012 đến ngày 06/01/2013.

- Giáo dục Mầm non, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên nghỉ cuối học kỳ I ngày 31/12/2012.

8. Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là 02 tháng (bao gồm cả thời
gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học).

9. Thực hiện chế độ báo cáo

9.1. Phòng GDĐT, Trường THPT báo cáo về Sở GDĐT:


- Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 trước ngày 20/8/2012.

- Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 10/01/2013.

- Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2012-2013 trước ngày
10/6/2013.

9.2. Sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT:


- Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 trước ngày 31/8/2012.

- Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2013.

- Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2012-2013 trước ngày
25/6/2013.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch thời gian học và các nhiệm vụ năm học 2012-2013 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân
Tỉnh và tình hình của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ GD&ĐT;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở, Ban , ngành Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/VX,Phg.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)Trần Thị Thái

 

 

 

Tải file về xem

 

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: