Thứ năm, 25 Tháng 7 2024
Trang chủ
Thông báo về kết quả thẩm định SKKN và ĐTNCKHSPUD năm học 2011 - 2012 của SGDĐT Đồng Tháp
Thứ năm, 12 Tháng 7 2012 08:51

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:  214 /SGDĐT-VP

Đồng Tháp, ngày 10   tháng 7 năm 2012

V/v thông báo kết quả thẩm định SKKN và ĐTNCKHSPUD năm học 2011 - 2012

Kính gửi:

 

 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 161/SGDĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Sở GDĐT về việc đăng ký các danh hiệu thi đua, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2011 – 2012; Công văn số 162/SGDĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn việc đăng ký và chấm SKKN, đề tài nghiên cứu KHSPUD trong ngành.

Sở GDĐT thông báo kết quả thẩm định SKKN và ĐTNCKHSPUD năm học 2011 – 2012 như sau:

1. Số liệu

Sở GDĐT đã nhận được tổng số 648 SKKN và ĐTNCKHSPUD của các Phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc gửi về đề nghị thẩm định, trong đó:

- Ngành học Mầm non: 62.

- Cấp Tiểu học: 164.

- Cấp THCS: 161.

- Cấp THPT: 231.

-  Giáo dục thường xuyên: 30.

2. Kết quả thẩm định

 

TT

Ngành, cấp học

Số lượng được xếp loại

Không

XL

Sao chép

TS

Tỷ lệ

A

B

C

01

Mầm non

16

25,8

01

05

10

24

22

02

Tiểu học

60

36,6

00

07

53

69

35

03

Trung học cơ sở

100

62,1

08

29

63

46

15

04

Trung học phổ thông

143

61,9

08

50

85

71

17

05

Giáo dục thường xuyên

24

80,0

01

05

18

00

00

 

Cộng

343

52,9

18

96

229

216

89

(có Quyết định công nhận theo từng ngành học, cấp học)

3. Nhận xét

3.1. Ưu điểm

Phong trào viết SKKN và ĐTNCKHSPUD trong ngành đã có bước phát triển mạnh, số lượng đề tài gửi về đề nghị thẩm định nhiều hơn các năm trước.

Một số đề tài đã đi sâu nghiên cứu những nội dung thiết thực với công tác dạy học và quản lý của ngành, đưa ra được những giải pháp hoặc biện pháp khả thi, phù hợp với thực tế và qua thực tế áp dụng cho kết quả khả quan.

Nhiều đơn vị thực hiện tốt phong trào viết SKKN và ĐTNCKHSPUD:

- Phòng GDĐT huyện Lấp Vò, Tháp Mười, Cao Lãnh.

- Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu…

3.2. Tồn tại

Nhiều đề tài viết còn chung chung, sai cấu trúc, chưa làm rõ được cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, nguyên nhân cũng như các biện pháp giải quyết thực trạng. Chất lượng SKKN và ĐTNCKHSPUD của ngành học Mầm non và cấp Tiểu học còn thấp (Mầm non chỉ đạt 25,8%; Tiểu học chỉ đạt 36,6%).

Khá nhiều đề tài sao chép từ Internet hoặc sao chép sách ( 89 đề tài, chiếm tỷ lệ 13,7%) nhưng qua thẩm định ở cấp cơ sở (Phòng GDĐT và các trường THPT) chưa phát hiện được. Các đơn vị sao chép nhiều:  Phòng GDĐT Tháp Mười, Lai Vung, thị xã Hồng Ngự…; trường THPT Mỹ Quý, Trường Xuân…

03 đơn vị Phòng GDĐT thành phố Cao Lãnh, huyện Lai Vung và Tân Hồng không nộp SKKN để thẩm định. Việc này làm ảnh hưởng đến xét đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho cán bộ, giáo viên các đơn vị trực thuộc.

4. Xử lý kết quả thẩm định

Đối với các các nhân có đề tài được xếp loại A, B: được kết hợp với mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm học để đề nghị UBND Tỉnh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

Đối với các cá nhân sao chép: (danh sách đính kèm Công văn)

- CB, GV thuộc các đơn vị trường THPT, TT/GDTX: Sở GDĐT không công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” đối với các cá nhân vi phạm.

- CB, GV các trường MN, TH và THCS: Phòng GDĐT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố không công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” đối với các cá nhân vi phạm.

Ngoài ra, khi phát hiện các  SKKN và ĐTNCKHSPUD dù đã được công nhận, nhưng có vi phạm Sở GDĐT sẽ xử lý hủy bỏ kết quả thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao (nếu có).

 

5. Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt việc viết SKKN và ĐTNCKHSPUD trong thời gian tới

Các Phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc Sở cần triển khai rộng rãi trong cán bộ, giáo viên phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, cách viết SKKN và ĐTNCKHSPUD.

Trong việc viết SKKN và ĐTNCKHSPUD cần định hướng cho cán bộ, giáo viên đi sâu nghiên cứu, giải quyết những bất cập trong công tác, giảng dạy. Tránh nghiên cứu những vấn đề quá rộng, không thiết thực.

Trong thẩm định SKKN ở cấp cơ sở, cần rà soát việc sao chép Internet, trích dẫn tài liệu không đúng quy định đế tránh vi phạm bản quyền và quy định.

Đề tài SKKN và ĐTNCKHSPUD là một trong những tiêu chuẩn để xét công nhân danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” các cấp. Do vậy, việc cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua cao đầu năm học cần phải gắn với việc nghiên cứu khoa học để SKKN hoặc ĐTNCKHSPUD đạt kết quả tốt.

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thông báo và xử lý kết quả  thẩm định SKKN, ĐTNCKHSPUD đúng yêu cầu của Công văn./.

 

Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc; CĐ ngành;

- Ban TĐKT Tỉnh;

(đã ký)

- Các phòng cơ quan Sở;

 

- Lưu: VT, TĐ.

 

 

Phan Thị Thu Hà

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: