Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Quyết định công nhận SKKN, đề tài NCKHSPƯD năm học 2011-2012 cấp Sở Giáo dục và Đào tạo cấp THCS và THPT
Thứ năm, 12 Tháng 7 2012 08:21

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  297/QĐ-SGDĐT.GDTrH

Đồng Tháp, ngày 04  tháng 7  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2011-2012 cấp Sở Giáo dục và Đào tạo cấp THCS và THPT

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 161/SGDĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Sở GDĐT về việc đăng ký các danh hiệu thi đua, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2011 – 2012; Công văn số 162/SGDĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn việc đăng ký và chấm SKKN, đề tài nghiên cứu KHSPUD trong ngành;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 243 (hai trăm bốn mươi ba) đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp Trung học cơ cở và Trung học phổ thông cấp Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 – 2012, cụ thể:

- Cấp Trung học cơ sở:

+ Xếp loại A: 08 (tám).

+ Xếp loại B: 29 (hai mươi chín).

+ Xếp loại C: 63 (sáu mươi ba).

- Cấp Trung học phổ thông:

+ Xếp loại A: 08 (tám).

+ Xếp loại B: 50 (năm mươi).

+ Xếp loại C: 85 (tám mươi lăm).

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các đề tài được công nhận được cấp Giấy chứng nhận và được sử dụng kết quả để đề nghị xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu truởng các trường Trung học phổ thông và các tác giả có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- Lưu: VT; TĐ.

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Phan Thị Thu Hà

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: