Thứ năm, 25 Tháng 7 2024
Trang chủ
Kế hoạch khảo sát năng lực tiếng anh đối với giáo viên tiếng anh của tỉnh Đồng Tháp
Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 08:11

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/KH-SGDĐT

Đồng Tháp, ngày 30  tháng  5  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát năng lực tiếng Anh của giáo viên tiếng Anh THPT

và giáo viên TH, THCS (bổ sung) theo Đề án  ngoại ngữ 1400/QĐ-TTg

 

- Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/9/2008 về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020”;

- Căn cứ Kế hoạch số 885/KH-BGDĐT ngày 08/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc tham gia thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 của chương trình phát triển giáo dục trung học;

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch khảo sát năng lực tiếng Anh của giáo viên Tiếng Anh cấp THPT và giáo viên tiếng Anh TH, THCS (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

  1. 1. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tiếng Anh chuẩn bị cho việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020.

- Khảo sát năng lực tiếng Anh của giáo viên tiếng Anh cấp THPT và giáo viên tiếng Anh TH, THCS đang giảng dạy hoặc trường phổ thong phân công các nhiệm vụ khác (chưa tham gia khảo sát đợt 1 và 2) theo quy định của khung tham chiếu châu Âu (CEFR) để có kế hoạch bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ sư phạm và cấp chứng chỉ quốc tế cho giáo viên tiếng Anh nêu trên.

- Tạo nguồn giáo viên đủ chuẩn để thực hiện chương trình thí điểm và chương trình giảng dạy chính thức tiếng Anh cấp TH, THCS và THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại một số trường trong tỉnh.

  1. 2. Đối tượng khảo sát:

- Toàn bộ giáo viên tiếng Anh cấp THPT trong tỉnh (trừ 15 giáo viên tiếng Anh của 02 trường THPT Chuyên đã khảo sát đợt ngày 24/12/2011):

284 – 15 = 269 giáo viên

- Các giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học và THCS chưa qua khảo sát năng lực tiếng Anh đợt 1 ngày 07/8/2011 và đợt 2 ngày 24/12/2011.

3. Thời gian, địa điểm khảo sát:

- Tổ chức khảo sát vào 02 ngày: 16/6/2012 và 17/6/2012

- Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Thị Lựu, số 232 Phạm Hữu Lầu, phường 4, TP Cao Lãnh

4. Đơn vị khảo sát:

- Trường Đại học Cần Thơ.

5. Công cụ đánh giá:

Làm bài thi khảo sát năng lực tiếng Anh 6 cấp độ theo khung tham chiếu Châu Âu với 2 phần thi:

- Phần thi môn Viết: Làm bài thi trên giấy gồm 4 kỹ năng: Nghe, Từ vựng-Ngữ pháp, Đọc, Viết

- Phần thi Nói: Phỏng vấn trực tiếp không có chuẩn bị trước gồm 03 phần:

+ Phần 1: Chào hỏi và giới thiệu bản thân

+ Phần 2: Giao tiếp theo tình huống

+ Phần 3: Tranh luận theo chủ đề

6. Công tác ôn tập trước khảo sát:

- Ôn tập 02 ngày: 9/6/2012 và 10/6/2012

- Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động, đường Ngô Thì Nhậm, P1, TP Cao Lãnh

7. Kinh phí:

- Sở GDĐT chi kinh phí tổ chức ôn tập và khảo sát.

- Trường có giáo viên dự ôn tập, khảo sát chi tiền tàu xe và công tác phí cho giáo viên theo quy định.

8. Tổ chức thực hiện:

8.1. Phòng GDTrH - Sở GDĐT:

- Liên hệ với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức ôn tập và khảo sát cho giáo viên tiếng Anh THPT.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho ôn tập và khảo sát.

- Triệu tập giáo viên ôn tập và khảo sát.

- Tổ chức và phân công trách nhiệm thực hiện.

- Phối hợp Phòng KHTC chuẩn bị kinh phí tổ chức và thanh quyết toán.

- Kiểm tra thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Giám đốc Sở sau khi khảo sát.

8.2. Phòng GDĐT:

Rà soát lại giáo viên tiếng Anh TH và THCS trong huyện, thị mà chưa qua khảo sát 2 đợt trong năm 2011, thông tin cho giáo viên tiếng Anh biết để chuẩn bị ôn luyện, tập trung đúng thời gian, địa điểm ôn tập và khảo sát.

8.2. Hiệu trưởng các trường THPT:

- Triển khai kế hoạch và thông tin đến tất cả giáo viên tiếng Anh được biết để chuẩn bị ôn luyện, tập trung đúng thời gian, địa điểm ôn tập và khảo sát.

Phòng GDĐT và Hiệu trưởng các trường THPT lập danh sách giáo viên tiếng Anh dự ôn tập và dự thi khảo sát (có mẫu kèm theo) gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng GDTrH) trước ngày 06/6/2012, và gởi email theo địa chỉ : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Mỗi giáo viên nộp 02 tấm ảnh cỡ 3 x 4, ảnh gửi cùng với danh sách giáo viên về phòng GDTrH.

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố (để t/h);

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Hiệu trưởng các trường THPT (để t/h);

- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c) ;

- Trưởng các Phòng cơ quan Sở (để p/h) ;

(đã ký)

- Lưu: VT, HTS (60).

Phan Thị Thu Hà

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: