Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Sở GDĐT Đồng Tháp hướng dẫn thực hiện công tác thuyên chuyển giáo viên, viên chức từ năm 2012.
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 17:26

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­────────

──────────────────

Số:  454 /SGDĐT-TCCB

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 4 năm 2012

V/v thực hiện công tác thuyên chuyển giáo viên, viên chức từ năm 2012

 

Kính gửi:

- Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT, tỉnh Đồng Tháp

 

Căn cứ điểm đ khoản 7 Điều 6 Quyết định số 11/2006/QĐ.UBND ngày 20/02/2006 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp hướng dẫn công tác thuyên chuyển giáo viên, viên chức từ năm 2012 như sau:

A. Đối tượng, hồ sơ, thủ tục, thời gian:

I. Đối tượng và điều kiện:

1. Đối tượng: là giáo viên, viên chức có nhu cầu thuyên chuyển công tác trong cấp huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh.

2. Điều kiện xem xét:

a. Điều kiện chung:

- Giáo viên, viên chức đã qua thời gian tập sự và đã được quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch (hoặc đã được quyết định công nhận hết tập sự), không đang trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét kỷ luật.

- Xếp loại viên chức trong năm học đạt từ loại khá trở lên.

- Phải phục vụ đủ 05 năm đối với giáo viên, viên chức công tác tại những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đã nhận chế độ phụ cấp thu hút.

- Phải thực hiện đầy đủ thời gian yêu cầu phục vụ đối với giáo viên, viên chức được cử đi học bằng nguồn kinh phí Nhà nước hoặc đã thực hiện đền bù chi phí đào tạo (theo qui định tại Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về đào tạo và đền bù chi phí đào tạo)

b. Điều kiện khi xét:

- Nơi xin đến phải có nhu cầu.

- Xin chuyển đến thành phố Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự phải có hộ khẩu (hộ khẩu bản thân hoặc hộ khẩu của cha mẹ ruột, của cha mẹ chồng, con) của nơi xin đến.

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngành học, cấp học theo qui định hiện hành.

c. Tiêu chí ưu tiên: đây là những căn cứ để xác định ưu tiên sau khi đủ các điều kiện nêu trên (các tiêu chí được sắp theo thứ tự từ trên xuống cần áp dụng khi xem xét)

c.1. Đối với trường hợp xin chuyển về trường thường:

- Nữ có con nhỏ (dưới 3 tuổi) không có nơi gửi trẻ, không có người trông giữ, sống xa chồng.

- Hợp lý hóa gia đình (sum hợp vợ chồng).

- Bản thân là lao động chính; gia đình neo đơn, có cha mẹ già yếu, bệnh tật thường xuyên phải trực tiếp nuôi dưỡng.

- Trình độ đào tạo từ cao đến thấp.

- Thâm niên công tác lâu năm tại nơi đang công tác.

- Các tiêu chí khác do các thành viên Hội đồng lúc họp xét thống nhất bổ sung.

c.2. Đối với trường hợp xin chuyển về trường trọng điểm, trung tâm huyện, thị xã, thành phố:

- Trong hai năm giảng dạy gần đây có học sinh giỏi.

- Trình độ đào tạo từ cao đến thấp.

- Thâm niên công tác lâu năm tại nơi đang công tác.

- Các tiêu chí khác do các thành viên Hội đồng lúc họp xét thống nhất bổ sung.

c.3. Đối với các hồ sơ xin chuyển về trường biên giới có chính sách thu hút của Trung ương:

- Có hộ khẩu thường trú, chổ ở ổn định.

- Nữ có con nhỏ (dưới 3 tuổi) không có nơi gửi trẻ, không có người trông giữ, sống xa chồng.

- Hợp lý hóa gia đình (sum hợp vợ chồng).

- Bản thân là lao động chính; gia đình neo đơn, có cha mẹ già yếu, bệnh tật thường xuyên phải trực tiếp nuôi dưỡng.

- Trình độ đào tạo từ cao đến thấp.

- Thâm niên công tác lâu năm tại nơi đang công tác.

- Các tiêu chí khác do các thành viên Hội đồng lúc họp xét thống nhất bổ sung.

II. Thủ tục, hồ sơ xin thuyên chuyển:

1. Thuyên chuyển trong tỉnh:

1.1 Đơn đề nghị thuyên chuyển. Ghi rõ đơn vị có nguyện vọng xin chuyển đến (xếp theo thứ tự ưu tiên nếu có trên 1 nguyện vọng), lý do chuyển phải nêu cụ thể và đơn phải có ý kiến chấp thuận của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp.

Riêng các hồ sơ xin chuyển của các đơn vị trực thuộc phòng GD-ĐT (mầm non, tiểu học, THCS) phải có thêm ý kiến chấp thuận cho thuyên chuyển bằng văn bản của UBND cấp huyện.

1.2 Bản photocopy quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch (hoặc quyết định công nhận hết tập sự).

1.3 Bản photocopy văn bằng chuyên môn và các chứng chỉ có liên quan.

1.4 Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức (có dán ảnh) có xác nhận của đơn vị đang công tác (theo mẫu 2c-BNV/2008 của Bộ Nội vụ)

…  1.5 Bản photocopy phiếu đánh giá viên chức cuối năm học.

†  1.6 Bản photocopy các loại giấy tờ có liên quan đến lý do thuyên chuyển  theo qui định tại Điểm b, c Khoản 2 Mục I văn bản này.

‡  1.7 Biên bản họp xét cho viên chức chuyển đi của đơn vị đang công tác.

2. Thuyên chuyển ngoài tỉnh:

Chỉ thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc Sở. Các đơn vị thuộc phòng GD-ĐT vận dụng thực hiện theo qui định này.

Thủ tục hồ sơ: thực hiện như thuyên chuyển trong tỉnh và lập thành 02 bộ hồ sơ.

* Lưu ý:

- Các hồ sơ xin thuyên chuyển từ đơn vị (mầm non, tiểu học, THCS) thuộc huyện này sang huyện khác, phòng GD-ĐT nơi có giáo viên, viên chức đề nghị chuyển đi có trách nhiệm tổng hợp các hồ sơ sau khi có ý kiến bằng văn bản thuận cho đi của UBND huyện và gửi trực tiếp đến phòng GD-ĐT huyện có tên đơn vị trường mà giáo viên, viên chức đề nghị chuyển đến. Phòng GD-ĐT huyện có giáo viên, viên chức đề nghị chuyển đến có trách nhiệm nhận hồ sơ và trình UBND huyện xem xét, sau đó những trường hợp có kết quả thuận nhận thì mang những hồ sơ này (trong đó bao gồm các ý kiến của UBND huyện cho đi và ý kiến của UBND huyện nơi tiếp nhận đến) về nộp tại Sở, để Sở làm căn cứ quyết định.

- Đối với giáo viên, viên chức thuộc tỉnh Đồng Tháp đề nghị thuyên chuyển cần lập đủ hồ sơ nộp cho đơn vị đang công tác để được xem xét và chuyển theo phân cấp quản lý; không cần ý kiến tiếp nhận của nơi đề nghị chuyển đến để tránh tình trạng cá nhân phải đi lại mất thời gian và tốn kém. Những trường hợp đề nghị chuyển đi mà không được tiếp nhận của nơi đến, vẫn tiếp tục công tác tại đơn vị cũ.

III. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thực hiện:

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian:

+ Đối với hồ sơ đề nghị chuyển về các trường THPT, đơn vị trực thuộc Sở: từ ngày 31/5 đến 07/6.

+ Đối với hồ sơ đề nghị chuyển ra ngoài tỉnh: không hạn chế thời gian và chỉ tiếp nhận hồ sơ các đơn vị trực thuộc Sở.

+ Đối với hồ sơ xin chuyển về các đơn vị trực thuộc phòng GD-ĐT quản lý (từ huyện này sang huyện khác trong tỉnh): từ ngày 30/6 đến 05/7. Hồ sơ phải có đủ thủ tục qui định như trên đồng thời phải có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp huyện nơi cho đi và UBND cấp huyện nơi tiếp nhận.

- Giáo viên, viên chức khi có quyết định chuyển công tác, thủ trưởng đơn vị phải tổ chức bàn giao rời nhiệm sở, niêm phong hồ sơ gốc cho đương sự ký nhận và mang nộp trực tiếp cho đơn vị mới.

* Lưu ý:

- Hồ sơ cá nhân lập xong, đơn vị xem xét, lập biên bản và có ý kiến. Sau đó, những hồ sơ có ý kiến thuận cho đi, đơn vị tập hợp cử đại diện đơn vị chuyển hồ sơ theo tuyến qui định (hoặc gửi theo đường bưu điện), tránh giao cá nhân có hồ sơ xin chuyển tự liên hệ, gây mất thời gian và tốn kém trong đi lại.

- Những hồ sơ nộp quá hạn thời gian qui định, những hồ sơ không đủ thủ tục qui định như đã nêu trên, Sở sẽ không xem xét giải quyết.

- Đối với những hồ sơ thuyên chuyển ra ngoài tỉnh và hồ sơ tỉnh khác chuyển về công tác tại các trường THCS, tiểu học, mầm non: sau khi có quyết định của Sở Nội vụ, phòng GD-ĐT cần báo cáo ngay về Sở GD-ĐT (phòng TCCB) để Sở có căn cứ khấu trừ trong chỉ tiêu tuyển dụng mới.

B. Xin thuyên chuyển về trường THPT chuyên: do đặc thù của trường THPT chuyên, ngoài điều kiện và hồ sơ qui định tại phần A nêu trên, những giáo viên có nguyện vọng đề nghị chuyển công tác về trường THPT chuyên cần bổ sung thêm các hồ sơ có liên quan như sau:

Giáo viên về công tác tại trường THPT chuyên phải có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực giảng dạy và giáo dục học sinh tốt. Tuyển chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Giáo viên đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia (kèm bản khai về thành tích chuyên môn như: giáo viên dạy giỏi, giáo viên có học sinh giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, có ý kiến xác nhận của trường đang công tác, nội dung xác nhận về thành tích và ý kiến đánh giá năng lực có chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu giảng dạy tại trường chuyên).

b) Giáo viên trẻ nguyên là học sinh lớp chuyên đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, tốt nghiệp đại học xếp loại Khá, Giỏi;

c) Giáo viên tốt nghiệp ĐHSP xếp loại Giỏi đạt thủ khoa.

d) Giáo viên được Sở cử tham gia các khóa tập huấn Phát triển chuyên môn giáo viên THPT chuyên do Bộ GD-ĐT tổ chức.

đ) Là thành viên Hội đồng bộ môn cấp THPT của tỉnh, có uy tín về chuyên môn, được đồng nghiệp đánh giá cao.

e) Trực tiếp giảng dạy trên 5 năm, trong đó ít nhất có 3 năm học gần đây nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT các tiêu chí đều đạt từ 3 điểm trở lên; được đồng nghiệp đánh giá năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng phát triển về năng lực nghề nghiệp; tuổi đời đối với nam không quá 40, đối với nữ không quá 35, xếp theo thứ tự ưu tiên sau:

- Đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá đạt giải khuyến khích cấp quốc gia;

- Đạt danh hiệu Viên phấn vàng trong hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh.

- Có bằng Thạc sỹ chuyên môn giảng dạy.

- Đang là học viên Cao học chuyên môn giảng dạy.

C. Xin chuyển về trường THPT Bình Thạnh Trung, Lấp Vò (mới thành lập):

- Năm học 2012-2013 trường THPT Bình Thạnh Trung tuyển sinh lớp 10, sẽ thu hút và giảm học sinh lớp 10 các trường thuộc khu vực; Do đó khi xem xét thuyên chuyển giáo viên về trường THPT Bình Thạnh Trung có ưu tiên cho giáo viên thuộc các trường THPT Lấp Vò 1, Lấp Vò 3, Nguyễn Trãi.

D. Đối với những trường hợp giáo viên đang biệt phái công tác tại các trường THPT, trung tâm GDTX:

Thủ trưởng đơn vị có giáo viên đang biệt phái đến công tác cần trao đổi với đương sự và thủ trưởng đơn vị gốc, báo cáo về Sở danh sách cả 2 đối tượng: giáo viên tiếp tục biệt phái và giáo viên trở lại đơn vị gốc. Danh sách gửi cùng thời điểm hồ sơ thuyên chuyển và cá nhân giáo viên không phải làm đơn.

E. Đối với những đơn vị có giáo viên thừa thiếu cục bộ tại các trường THPT, trung tâm GDTX trong phạm vi cùng huyện, thị xã, thành phố:

Do biên chế số lớp, số học sinh giữa các đơn vị có tăng giảm trong phạm vi cùng huyện, thị xã, thành phố nên Sở GD-ĐT chủ trương điều tiết từ đơn vị thừa giáo viên sang đơn vị thiếu giáo viên cùng bộ môn để đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách Nhà nước.

Thủ trưởng 2 đơn vị có giáo viên thừa, thiếu tiến hành cùng bàn bạc trên cơ sở ý kiến của giáo viên dự kiến được điều chuyển. Sau khi đã bàn bạc, cần gửi về Sở biên bản ghi nhận kết quả thống nhất điều chuyển để Sở làm căn cứ xem xét, quyết định.

Hồ sơ gửi về Sở gồm:

- Biên bản liên tịch ghi nhận kết quả làm việc, cùng thống nhất giữa 2 thủ trưởng đơn vị.

- Đơn đề nghị chuyển công tác của giáo viên. Lưu ý: giáo viên không cần phải làm hồ sơ thuyên chuyển.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Sở Nội vụ;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);

- Website Sở GD-ĐT, địa chỉ www.dongthap.edu.vn;

- Lưu: VT,B,(85b).

GIÁM ĐỐC (đã ký)

 

 

 

 

 

Hồ Văn Thống

Tải công văn 454 /SGDĐT-TCCB.

Tải mẫu đơn đề nghị thuyên chuyển.

Tải mẫu sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008 của Bộ Nội vụ

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: