Thứ ba, 18 Tháng 6 2024
Trang chủ
Hướng dẫn Kiểm tra HK2, ôn thi Tốt nghiệp năm học 2011-2012 cấp THCS và THPT
Thứ tư, 28 Tháng 3 2012 17:11

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:   17  /HD-SGDĐT


Đồng Tháp, ngày  27   tháng 3  năm 2012

 

 

HƯỚNG DẪN

V/v kiểm tra học kỳ II, thông báo môn thi tốt nghiệp,

ôn thi tốt nghiệp và tổng kết năm học 2011 - 2012 cấp THCS và THPT

 

Thực hiện hướng dẫn số 32 /HD-SGDĐT, ngày 02 tháng 8  năm 2011 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2011 – 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc kiểm tra học kỳ II, ôn tập thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS và tổng kết năm học 2011 – 2012 như sau :

I. KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012:

1. Yêu cầu và phạm vi đề kiểm tra học kỳ II:

1.1 Đề kiểm tra các môn phải đảm bảo các yêu cầu sau đây :

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và hiểu biết về  thực hành của học sinh trong phạm vi môn học ở học kỳ II.

- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, lời văn, câu chữ rõ ràng không sai sót, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được quy định tại tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến, thức kỹ năng chương trình môn học. Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định đối với từng môn học.

- Mức độ phân hoá đề kiểm tra theo ma trận, mức độ: 50% Nhận biết, 30% Thông hiểu và 20% Vận dụng.

1.2 Phạm vi đề kiểm tra: là chương trình học kỳ II, cụ thể:

- Lớp 12 các môn Sở ra đề: Chương trình từ tuần thứ 20 đến 34;

- Lớp 6 đến lớp 11 các môn Sở ra đề (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) chương trình từ tuần thứ 20 đến 34.

1.3 Thời gian làm bài:

- Lớp 12: các môn thi tốt nghiệp THPT: Ngữ văn và Toán 120 phút/ môn; các môn thi tốt nghiệp còn lại 60 phút/ môn; các môn trường ra đề 45 phút/ môn;

- Các lớp cấp THCS, lớp 10 và lớp 11:  môn Ngữ văn và Toán 90 phút/ môn, các môn còn lại 45 phút/ môn;

- Riêng môn Âm nhạc, Mỹ thuật thời gian làm bài 90 phút.

2. Biên soạn đề kiểm tra học kỳ II:

2.1. Bộ GDĐT: biên soạn đề các môn thuộc chương trình tăng cường tiếng Pháp.

2.2. Sở GDĐT: biên soạn đề

- Lớp 12: các môn thi tốt nghiệp Toán, Văn, Tiếng Anh, Hóa, Sử, Địa.

- Lớp 6 đến lớp 11: Môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh.

2.3.  Phòng GDĐT: Biên soạn đề các môn  Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

2.4.  Trường THPT, THCS ra đề các môn còn lại. Riêng 2 trường THPT chuyên, trường ra đề các môn và ấn định thời gian kiểm tra phù hợp với  điều kiện nhà trường.

3. Lịch kiểm tra học kỳ II:

3.1 Cấp THPT:

a) Lớp 12 đối với các môn thi tốt nghiệp:

Ngày

kiểm tra

Giờ phát đề

Môn

Thời gian

làm bài

09/4/2012

7 giờ 15

10 giờ 00

Ngữ văn

Hóa

120 phút

60 phút

10/4/2012

7 giờ 15

9 giờ 00

Lịch Sử

Địa Lý

60 phút

60 phút

11/4/2012

7 giờ 15

10 giờ 00

Toán học

Tiếng Anh

120 phút

60 phút

Nhận đề tại phòng GDTrH lúc 9 giờ  ngày 6/4/2012.

b) Lớp 10, lớp 11

Ngày

kiểm tra

Lớp

Giờ phát đề

Môn

Thời gian

làm bài

14/5/2012

10

7 giờ 15

Ngữ văn

90 phút

11

9 giờ 15

15/5/2012

10

7 giờ 15

Toán

90 phút

11

9 giờ 15

16/5/2012

10

7 giờ 15

Tiếng Anh

45 phút

11

8 giờ 30

Nhận đề tại phòng GDTrH lúc 9 giờ  ngày 10/5/2012.

c) Các môn còn lại: Trường quy định lịch kiểm tra trong khoảng thời gian:

- Lớp 12 hoàn thành trước 14/4/2012;

- Lớp 11 và lớp 10 từ ngày 07 đến 12/5/2012;

3.2 Cấp THCS:

a) Lớp 6 và 9, buổi sáng

Ngày

kiểm tra

Lớp

Giờ phát đề

Môn

Thời gian

làm bài

14/5/2012

6

7 g 15

Ngữ văn

90 phút

9

9 g 15

15/5/2012

6

7 g 15

Toán

90 phút

9

9 g 15

16/5/2012

6

7 g 15

Tiếng Anh

45 phút

9

8 g 30

b) Lớp 7 và 8, buổi chiều

Ngày

kiểm tra

Lớp

Giờ phát đề

Môn

Thời gian

làm bài

14/5/2012

7

13 g 30

Ngữ văn

90 phút

8

15 g 30

15/5/2012

7

13g 30

Toán

90 phút

8

15g 30

16/5/2012

7

13g 30

Tiếng Anh

45 phút

8

14 g 45

Nhận đề tại phòng GDTrH lúc 9 giờ ngày 10/5/2012.

c) Các môn Phòng GDĐT ra đề, phòng quy định lịch kiểm tra: trong khoảng từ ngày 7 đến 12/5/2012.

d) Các môn còn lại, trường quy định lịch kiểm tra nhưng phải hoàn thành trước 19/5/2012

Môn tiếng Pháp lịch thi (CV gởi sau)

Chú ý: sau khi kiểm tra học kỳ II, các đơn vị chỉ đạo tiếp tục thực hiện giảng dạy cho đến hết chương trình theo qui định.

4. Ban làm đề kiểm tra và sao in đề kiểm tra:

Ban làm đề kiểm tra gồm các thành viên: trưởng ban (phải là Lãnh đạo nhà trường), phó ban, thư ký và các ủy viên làm đề kiểm tra có nhiệm vụ:

* Làm đề kiểm tra của trường:

- Trưởng ban: điều hành toàn bộ công việc của ban làm kiểm tra; kiểm tra về yêu cầu và phạm vi đề kiểm tra (mục 1.2) ký duyệt đề và hướng dẫn chấm;

tổ chức in sao, đóng gói, niêm phong và bàn giao cho ban coi thi.

- Phó trưởng ban giúp trưởng ban trong công tác điều hành và chịu trách nhiệm trước trưởng ban về công việc được phân công.

- Ủy viên ra đề: soạn đề kiểm tra, hướng dẫn chấm, thực hiện một số công việc khác do trưởng ban phân công.

- Thư ký: giúp lãnh đạo ban thực hiện các nhiệm vụ được phân công việc sau: chuẩn bị các số liệu, tài liệu, điều kiện và phương tiện để ban đề kiểm tra làm việc.

* Sao in đề:

- Trường THCS sao in đề của phòng GDĐT, trường THPT sao in đề của Sở như qui trình sao in đề do trường ra đề; đảm bảo an toàn nghiêm túc, bảo mật, đúng qui chế.

- Phòng GDĐT thành lập ban sao in đề, tổ chức sao in đề 3 môn Sở ra đề.

5. Tổ chức kiểm tra học kỳ:

- Danh sách phòng thi xếp theo thứ tự a, b, c,… trong số học sinh cùng khối lớp, mỗi phòng thi bố trí đủ bàn để 2 hoặc 3 học sinh trên một bàn 4 chổ ngồi.

-  Giáo viên coi thi: 1 người/ phòng.

- Trường thực hiện theo lịch thống nhất: trong toàn tỉnh đối với các môn đề do Sở ra; thống nhất trong toàn huyện, thị, thành đối với các môn đề do Phòng GDĐT ra, trường quyết định lịch thi thống nhất trong trường đối với các môn trường ra đề.

6. Tổ chức chấm bài kiểm tra:

Tuỳ theo điều kiện nhà trường hiệu trưởng tổ chức hình thức chấm thi phù hợp để đánh giá đúng chất lượng dạy học. Sau khi chấm xong nhà trường chỉ đạo giáo viên trả bài, sửa bài và chỉ ra chỗ bài làm chưa đạt để học sinh tự đánh giá bài kiểm tra, rút kinh nghiệm cho lần kiểm tra sau. Trên cơ sở kết quả làm bài kiểm tra học kỳ, giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp.

Để cho việc kiểm tra học kỳ II đạt yêu cầu: an toàn, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả; Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy đúng theo hướng dẫn của Bộ ( lưu ý chương trình giảm tải). Sau khi hoàn tất chương trình chi tiết dạy học hết học kỳ II, cần có kế hoạch ôn tập cụ thể nhằm hệ thống, củng cố lại kiến thức.

- Tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về công tác kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2011-2012 nhằm nâng cao nhận thức về kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

- Phòng GDĐT và hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bí mật đề kiểm tra và điều hành coi, chấm kiểm tra đúng tiến độ quy định.

Chú ý: Hiệu trưởng phải chỉ đạo và kiểm tra giáo viên trả bài, sửa bài kiểm tra học kỳ II.

II. THÔNG BÁO MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012

Căn cứ Công văn số 1661/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/3/2012 của Bộ GDĐT về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 gồm 6 môn thi: Ngữ Văn, Hóa học, Lịch Sử, Địa lý, Toán, Ngoại Ngữ ( môn thi thay thế môn Ngoại ngữ là môn Vật lý)

- Hình thức thi: các môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lý, Toán thi theo hình thức tự luận; các môn Hóa học, Ngoại Ngữ (Vật lý) thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

III. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS

Thực hiện theo Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006. Hội đồng xét công nhận TN THCS làm việc từ ngày 28 đến 31 tháng 5 năm 2012, công bố kết quả tạm thời xét công nhận TN THCS chậm nhất ngày 31/5/2012. Mẫu các giấy tờ và thống kê thực hiện theo những năm học trước (công văn số 3864/BGD&ĐT-GDTrH ngày 12/5/2006 và các biểu mẫu kèm theo như thời điểm tháng 5/2006). Riêng trong biểu mẫu “Danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS” và “Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS” thêm cột “Nơi sinh” vào giữa 2 cột “Ngày, tháng, năm sinh” và “Có hộ tịch thường trú tại”.

IV. ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2012, Sở GDĐT hướng dẫn các trường THPT thực hiện các nội dung sau:

1. Hoàn thành chương trình lớp 12 THPT theo đúng kế hoạch của Sở GDĐT trước 30/3/2012.

2. Nhà trường triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012; trong đó chú trọng rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập cho học sinh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011; xây dựng kế hoạch ôn tập bồi dưỡng học sinh dự thi TN THPT năm 2012 theo hướng dẫn tại công văn số 14/KH-SGDĐT ngày 5/3/2012 của Sở GDĐT.

3. Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp; có hướng dẫn, gợi ý trả lời. Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, chú trọng việc giúp học sinh thông hiểu và vận dụng kiến thức.

Giáo viên tổ chức ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề: nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các chương, bài khác nhau; đồng thời ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12: nội dung tổng hợp của tất cả các chủ đề đã được ôn tập. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách thức sử dụng  các tài liệu ôn tập, nội dung và hình thức tự ôn tập, tự đánh giá kết quả ôn tập.

4. Hướng dẫn học sinh vận dụng các phương pháp ôn tập phù hợp.

4.1. Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp.

4.2. Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra đánh giá chung toàn lớp, toàn trường; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời.

4.3. Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức; tập trung ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu; cử giáo viên có khả năng và kinh nghiệm giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

4.4. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, có hiệu quả nhất, nhưng không quá tải.

5. Tổ chức thi diễn tập TN THPT vào ngày 17, 18 và 19 tháng 5 năm 2012.

Lịch thi:

Ngày

kiểm tra

Buổi

Giờ

phát đề

Tính giờ làm bài

Môn

Thời gian

làm bài

17/5/2012

Sáng

Chiều

7giờ 25

14giờ 15

7giờ 30

14giờ 30

Ngữ văn

Hóa

150 phút

60 phút

18/5/2012

Sáng

Chiều

7giờ 25

14giờ 15

7giờ 30

14giờ 20

Lịch Sử

Địa Lý

90 phút

90 phút

19/5/2012

Sáng

Chiều

7giờ 25

14giờ 15

7giờ 30

14giờ 30

Toán học

Tiếng Anh

150 phút

60 phút

( Vì Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có lịch thi cụ thể, nên Sở GDĐT dự kiến lịch thi diễn tập. Khi Bộ xác định cụ thể, Sở sẽ điều chỉnh bổ sung)

Nhận đề tại phòng GDTrH lúc 9 giờ ngày 14/5/2012.

6. Sửa bài thi diễn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài thi: Nhà trường chỉ đạo giáo viên sửa lỗi bài làm, rút kinh nghiệm kỹ năng làm bài và thường xuyên động viên, tạo tâm lý tự tin, để các em yên tâm ôn tập đạt kết quả tốt.

IV. TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 – 2012

Căn cứ vào công văn số số 961/SGDĐT- GDTrH, ngày 12/8/2011 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011 - 2012,

Thời gian tổng kết năm học cấp THPT và THCS từ ngày 25/5 đến 31/5/2012; trong đó tập trung vào các nội dung sau:

A. Nội dung tổng kết

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học ; thực hiện các phong trào thi đua do Sở GDĐT phát động.

2. Quy mô phát triển học sinh (báo cáo số học sinh giảm, bỏ học trong năm học), các loại hình trường lớp THCS, THPT,

3. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục:

- Thực hiện chương trình giảm tải

- Tổ chức bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; bồi dưỡng giáo dục giá trị - giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên .

- Triển khai dạy học tự chọn, dạy học nội dung giáo dục địa phương; giảng dạy tích hợp trong một số môn học.

- Dạy học 2 buổi/ngày hoặc trên 6 buổi/tuần.

4. Thực hiện hoạt động giáo dục Giáo dục hướng nghiệp, giáo dục Nghề phổ thông, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

5. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

6. Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực năm học 2011-2012 của học sinh (theo mẫu gởi sau).

7. Công tác xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 cấp THCS; công tác tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 cấp THPT.

8. Biện pháp và kết quả phổ cập giáo dục THCS tính đến thời điểm tháng 5/2012.

9. Biện pháp và kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia tính đến thời điểm tháng 5/2012

10. Biện pháp và kết quả thực hiện công tác xây dựng CSVC, tự làm TBDH sử dụng thiết bị dạy học, chất lượng và hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học.

11. Biện pháp và kết quả xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD đối với GDTrH.

12. Biện pháp và kết quả thực hiện xã hội hoá giáo dục;

14. Việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo; công tác thi đua, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến.

15. Những ý kiến đề nghị với Sở, Bộ GDĐT liên quan đến GDTrH.

(Các mẫu biểu thống kê số liệu kèm theo báo cáo tổng kết, Sở sẽ gởi về đơn vị vào đầu tháng 5/2012; các đơn vị gởi báo cáo kèm theo biểu thống kê số liệu về Sở chậm nhất 31/5/2012. Lưu ý: Trong báo cáo cần có sự so sánh các kết quả đạt được với năm học 2010-2011)

B. Quy trình tổng kết:

Việc tổng kết năm học 2011 - 2012 phải được tổ chức từ giáo viên, tổ chuyên môn, trường (THCS, THPT) đến phòng GDĐT, nên các đơn vị phải thực hiện đúng các bước sau.

1. Giáo viên dạy lớp: Kiểm điểm công tác năm học  cần tập trung vào việc đánh giá, rút kinh nghiệm về các mặt: bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo kế hoạch giáo dục; đồng thời  sưu tầm, biên soạn tài liệu, bài giảng, đề kiểm tra giúp giáo viên, học sinh tham khảo; góp ý của giáo viên được tập hợp theo tổ chuyên môn, hiệu trưởng gởi về Phòng, Sở.

2. Tổ chuyên môn: Cần tập trung vào việc đánh giá, rút kinh nghiệm về các mặt: thực hiện hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng; đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng thết bị dạy học và các biện pháp dạy học hiệu quả, giúp đỡ học sinh học lực loại yếu, kém.

3. Hiệu trưởng các trường:

3.1 Tổ chức, kiểm tra việc xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh học kỳ và cuối năm thật chặt chẽ, đặc biệt chú ‎ý xét điều kiện học sinh lớp cuối cấp dự thi TN THPT, dự xét công nhận TN THCS. Thông báo kịp thời đến gia đình học sinh và học sinh kết quả và kế hoạch bồi dưỡng ôn thi TN THPT.

3.2 Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học ( theo mẫu sẽ gởi sau), biểu dương khen thưởng những cán bộ giáo viên trong đơn vị.

3.3 Tổ chức thảo luận, góp ý về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong báo cáo tổng kết năm học; về tổ chức quản lý thực hiện nội dung CT-SGK, phương pháp và phương tiện đồ dùng dạy học; về công tác bồi dưỡng giáo viên; chế độ chính sách và những đề xuất khác.

3.4 Gửi báo cáo Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học, báo cáo tổng kết năm học ( kèm theo các biểu thống kê tổng hợp kết quả từng môn học, số liệu thống kê số liệu. Gởi đề và hướng dẫn chấm các môn trường ra đề kiểm tra học kỳ, chậm nhất  31/5/2012.

4. Trưởng phòng giáo dục –Đào tạo: chỉ đạo các trường THCS tổng kết năm học 2011-2012; thực hiện báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2011-2012 trên địa bàn; gởi các báo cáo (kèm theo các biểu thống kê, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm các môn do Phòng ra đề về Sở trước ngày 08/6/2012.

Báo cáo tổng kết theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012, các biểu mẫu và đề kiểm tra học kỳ 2 gởi về Sở (qua phòng GDTrH) theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trước khi gởi văn bản chính thức.

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai việc kiểm tra học kỳ II, tổng kết năm học và chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi TN THPT; trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc đơn vị báo cáo về Sở (qua phòng GDTrH) để được hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận : KT.GIÁM ĐỐC

-Trưởng phòng GDĐT (thực hiện);                        PHÓ GIÁM ĐÓC

-Hiệu trưởng các trường THPT (thực hiện);

-GD và các PGĐ ( để biết);                                                               ( đã kí)

-Trưởng các phòng cơ quan Sở (để phối hợp);

-Lưu: VT, n (65).

Phan Thị Thu Hà

Share
Các tin mới:
Các tin khác: