Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Lịch kiểm tra học kỳ 2, năm học 2016-2017
Thứ bảy, 11 Tháng 3 2017 10:18
PHỤ LỤC 3: LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo Hướng dẫn số  /HD-SGDĐT, ngày //2017 của Sở GDĐT)
1. Cấp THCS
a) Lớp 6 và 9:  BUỔI SÁNG
Ngày
Kiểm tra
Lớp
Môn
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
08/5/ 2017
6
Ngữ văn
90 phút
07 giờ 15
07 giờ 20
09/5/2017
9
Ngữ văn
90 phút
07 giờ 15
07 giờ 20
10/5/2017
6
Toán
90 phút
07 giờ 15
07 giờ 20
11/5/2017
9
Toán
90 phút
07 giờ 15
07 giờ 20
12/5/2017
6 (7 năm và 10 năm)
Tiếng Anh
45 phút
07 giờ 15
07 giờ 25
9 (10 năm/thí điểm)
Tiếng Anh (kỹ năng nói)
5 phút/học sinh
07 giờ 15
 
13/5/2017
9 (7 năm)
Tiếng Anh
60 phút
07 giờ 15
07 giờ 25
9 (10 năm)
Tiếng Anh
45 phút
07 giờ 15
07 giờ 25
6 (10 năm/thí điểm)
Tiếng Anh (kỹ năng nói)
5 phút/học sinh
07 giờ 15
 
 
b) Lớp 7 và 8: BUỔI CHIỀU
Ngày
Kiểm tra
Lớp
Môn
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
08/5/ 2017
7
Ngữ văn
90 phút
13 giờ 15
13 giờ 20
09/5/2017
8
Ngữ văn
90 phút
13 giờ 15
13 giờ 20
10/5/2017
7
Toán
90 phút
13 giờ 15
13 giờ 20
11/5/2017
8
Toán
90 phút
13 giờ 15
13 giờ 20
12/5/2017
7 (7 năm và 10 năm)
Tiếng Anh
45 phút
13 giờ 15
13 giờ 25
8 (10 năm/thí điểm)
Tiếng Anh (kỹ năng nói)
5 phút/học sinh
13 giờ 15
 
Ngày
Kiểm tra
Lớp
Môn
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
13/5/2017
8 (7 năm và 10 năm)
Tiếng Anh
45 phút
13 giờ 15
13 giờ 25
7 (10 năm/thí điểm)
Tiếng Anh (kỹ năng nói)
5 phút/học sinh
13 giờ 15
 
   c) Lớp 6: TRƯỜNG HỌC MỚI
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Lớp
Môn
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
08/5/ 2017
Sáng
6
Ngữ văn
GDCD
90 phút
45 phút
07 giờ 15
09 giờ 30
07 giờ 20
09 giờ 35
09/5/2017
Sáng
6
KHTN
Công nghệ
90 phút
45 phút
07 giờ 15
09 giờ 30
07 giờ 20
09 giờ 35
10/5/2017
Sáng
6
Toán
90 phút
07 giờ 15
07 giờ 20
11/5/2017
Sáng
6
KHXH
90 phút
07 giờ 15
07 giờ 20
12/5/2017
Sáng
6
Tiếng Anh (6 năm và 10 năm)
 
Tin học    (lý thuyết)
 
Tin học (Thực hành)
45 phút
 
 
 
60 phút
 
 
Đợt 1
(30 phút)
 
07 giờ 15
 
 
 
08 giờ 45
 
 
10 giờ 15
 
07 giờ 25
 
 
 
08 giờ 50
 
 
10 giờ 20
12/5/2017
Chiều
6
Tin học (Thực hành)
Đợt 2
(30 phút)
Đợt 3
(30 phút)
Đợt 4
(30 phút)
13 giờ 15
 
14 giờ 25
 
15 giờ 35
13 giờ 20
 
14 giờ 30
 
15 giờ 40
13/5/2017
Sáng
6 (10 năm/thí điểm)
Tiếng Anh (kỹ năng nói)
5 phút/học sinh
07 giờ 15
 
 
d) Lớp 7: TRƯỜNG HỌC MỚI
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Lớp
Môn
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
08/5/2017
Chiều
7
Ngữ văn
GDCD
90 phút
45 phút
13 giờ 15
15 giờ 30
13 giờ 20
15 giờ 35
09/5/2017
Chiều
7
KHTN
Công nghệ
90 phút
45 phút
13 giờ 15
15 giờ 30
13 giờ 20
15 giờ 35
10/5/2017
Chiều
7
Toán
90 phút
13 giờ 15
13 giờ 20
11/5/2017
Chiều
7
KHXH
90 phút
13 giờ 15
13 giờ 20
12/5/2017
Chiều
7
Tiếng Anh (6 năm và 10 năm)
Tin học
(lý thuyết)
 
Tin học
(Thực hành)
45 phút
 
60 phút
 
Đợt 1
(30 phút)
13 giờ 15
 
14 giờ 45
 
16 giờ 15
13 giờ 25
 
14 giờ 50
 
16giờ 20
13/5/2017
Sáng
7
Tin học (Thực hành)
Đợt 2
(30 phút)
Đợt 3
(30 phút)
Đợt 4
(30 phút)
07 giờ 15
 
08 giờ 25
 
09 giờ 35
07 giờ 20
 
08 giờ 30
 
09 giờ 40
13/5/2017
Chiều
7 (10 năm/thí điểm)
Tiếng Anh (kỹ năng nói)
5 phút/học sinh
13 giờ 15
 
 
             2. Cấp THPT
             a) Lớp 12 (THPT và GDTX)
Ngày kiểm tra
Buổi
Bài kiểm tra/môn thành phần của bài kiểm tra tổ hợp
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
17/4/2017
Sáng
Ngữ văn
120 phút
07 giờ 30
07 giờ 35
Chiều
Toán
90 phút
14 giờ 20
14 giờ 30
Ngày kiểm tra
Buổi
Bài kiểm tra/môn thành phần của bài kiểm tra tổ hợp
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
18/4/2017
Sáng
 
Bài kiểm tra KHTN
Vật lí
50 phút
07 giờ 30
07 giờ 40
Hóa học
50 phút
08 giờ 40
08 giờ 50
Sinh học
50 phút
09 giờ 50
10 giờ 00
Chiều
Tiếng Anh
60 phút
14 giờ 20
14 giờ 30
19/4/2017
Sáng
Bài kiểm tra KHXH
Lịch sử
50 phút
07 giờ 30
07 giờ 40
Địa lí
50 phút
08 giờ 40
08 giờ 50
GDCD
50 phút
09 giờ 50
10 giờ 00
 
 
b) Lớp 11 (THPT và GDTX): BUỔI SÁNG
 
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Môn
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
08/5/2017
Sáng
Ngữ văn
Địa lí
90 phút
45 phút
07 giờ 15
09 giờ 30
07 giờ 20
09 giờ 35
09/5/2017
Sáng
Toán
Lịch sử
90 phút
45 phút
07 giờ 15
09 giờ 30
07 giờ 20
09 giờ 35
10/5/2017
Sáng
Vật lí
Hoá học
45 phút
45 phút
07 giờ 15
08 giờ 45
07 giờ 20
08 giờ 50
11/5/2017
Sáng
Sinh học
Tiếng Anh
45 phút
45 phút
07 giờ 15
08 giờ 45
07 giờ 20
08 giờ 55
 
                c) Lớp 10 (THPT và GDTX)
 
 
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Môn
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
08/5/2017
Chiều
Ngữ văn
Địa lí
90 phút
45 phút
13 giờ 15
15 giờ 30
13 giờ 20
15 giờ 35
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Môn
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề
Giờ bắt đầu làm bài
09/5/2017
Chiều
Toán
Lịch sử
90 phút
45 phút
13 giờ 15
15 giờ 30
13 giờ 20
15 giờ 35
10/5/2017
Chiều
Vật lí
Hoá học
45 phút
45 phút
13 giờ 15
14 giờ 45
13 giờ 20
14 giờ 50
11/5/2017
Chiều
Sinh học
Tiếng Anh (7 năm và 10 năm)
45 phút
45 phút
13 giờ 15
14 giờ 45
13 giờ 20
14 giờ 55
12/5/2017
Sáng
Tiếng Anh (kỹ năng nói, 10 năm/thí điểm)
5 phút/học sinh
07 giờ 15
 
                                                                                                  
NVU.
Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: