Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
KẾT QUẢ HỌC SINH THI LẠI NĂM HỌC 2015-2016
Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 23:09
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT QUẢ HỌC SINH THI LẠI NĂM HỌC 2015-2016
STT
Mã HS
Họ và Tên
Lớp
TBCM
(trước thi lại)
Học lực
(trước thi lại)
Hạnh kiểm
Kết quả thi lại các môn
TBCM
(sau thi lại)
Học lực
(sau thi lại)
Kết quả
1
436331004
Hồ Thanh Duy
10CB1
6.3
Yếu
Khá
 Toán học: 9.0
6.8
Khá
Lên lớp
2
436331020
Đặng Trung Hiếu
10CB1
5.9
Yếu
Khá
 Toán học: 7.0
6.3
T.bình
Lên lớp
3
436331040
Nguyễn Đăng Khoa
10CB1
5.5
Yếu
Khá
 Toán học: 5.0
5.7
T.bình
Lên lớp
4
436331052
Lê Thị Kim Ngân
10CB1
6.1
Yếu
Khá
 Toán học: 6.0
6.4
T.bình
Lên lớp
5
436331064
Nguyễn Thị Thanh Ngân
10CB1
6.6
Yếu
Khá
 Toán học: 6.8
7.0
Khá
Lên lớp
6
436331076
Đặng Thị Quỳnh Như
10CB1
6.2
Yếu
Khá
 Toán học: 6.8
6.5
Khá
Lên lớp
7
436331080
Trần Thị Thu Như
10CB1
6.0
Yếu
Khá
 Toán học: 4.3
6.2
T.bình
Lên lớp
8
436331088
Trương Như Quỳnh
10CB1
6.4
Yếu
Khá
 Toán học: 6.3
6.6
T.bình
Lên lớp
9
436331092
Nguyễn Nhựt Tân
10CB1
6.3
Yếu
Khá
 Toán học: 8.3
6.6
T.bình
Lên lớp
10
436331096
Nguyễn Thu Thanh
10CB1
6.1
Yếu
Khá
 Toán học: 7.3
6.5
T.bình
Lên lớp
11
436331116
Trần Thị Bích Trăm
10CB1
5.9
Yếu
Khá
 Toán học: 7.5, Hóa học: 5.0
6.4
T.bình
Lên lớp
12
436331132
Trần Thị Mai Trinh
10CB1
6.4
Yếu
Khá
 Toán học: 7.3
6.7
T.bình
Lên lớp
13
436331144
Trương Quốc Việt
10CB1
5.7
Yếu
Khá
 Toán học: 7.0
6.0
T.bình
Lên lớp
14
436331156
Nguyễn Thị Như Ý
10CB1
6.7
Yếu
Khá
 Toán học: 6.5
7.0
Khá
Lên lớp
15
436331176
Nguyễn Thanh Duy
10CB2
5.8
Yếu
Khá
 Toán học: 5.0
6.0
T.bình
Lên lớp
16
436331384
Huỳnh Minh Khôi
10CB3
6.0
Yếu
Khá
 Toán học: 6.0
6.1
T.bình
Lên lớp
17
436331508
Lê Nguyễn Anh Dũng
10CB4
5.7
Yếu
Khá
 Toán học: 5.0
5.9
T.bình
Lên lớp
18
436331544
Nguyễn Quốc Công Minh
10CB4
5.8
Yếu
Khá
 Toán học: 5.3, Vật lí: 5.5
6.1
T.bình
Lên lớp
19
436331592
Nguyễn Thanh Rin
10CB4
5.9
Yếu
Khá
 Toán học: 5.0
6.0
T.bình
Lên lớp
20
436331912
Châu Ngọc Bảo Ngân
10CB6
6.1
Yếu
Khá
 Toán học: 7.5
6.5
T.bình
Lên lớp
21
436331968
Nguyễn Thị Hồng Tươi
10CB6
5.8
Yếu
Khá
 Toán học: 6.3
6.0
T.bình
Lên lớp
22
436332180
Đặng Quốc Huy
10CB8
6.4
Yếu
Khá
 Toán học: 7.5
6.6
T.bình
Lên lớp
23
436332256
Hồ Thanh Thẳng
10CB8
5.6
Yếu
Khá
 Toán học: 3.8, Vật lí: 5.5, Hóa học: 4.5
5.9
Yếu
Lưu ban
24
436332316
Nguyễn Trọng Ân
10CB9
5.9
Yếu
Khá
 Toán học: 5.5
6.1
T.bình
Lên lớp
25
436332320
Nguyễn Thương Gia Bảo
10CB9
5.9
Yếu
Khá
 Toán học: 6.5
6.3
T.bình
Lên lớp
26
436332328
Nguyễn Thị Mỹ Em
10CB9
5.8
Yếu
Khá
 Toán học: 7.5
6.3
T.bình
Lên lớp
27
436332340
Nguyễn Thị Hồng Hoa
10CB9
5.8
Yếu
Khá
 Toán học: 7.5
6.2
T.bình
Lên lớp
28
436332380
Huỳnh Ngọc Ngân
10CB9
5.6
Yếu
Khá
 Toán học: 6.8, Hóa học: 6.3
6.3
T.bình
Lên lớp
29
436332384
Nguyễn Thị Thu Ngân
10CB9
5.6
Yếu
Khá
 Toán học: 3.5, Hóa học: 3.5
5.7
T.bình
Lên lớp
30
436332400
Thái Lê Thành Nhân
10CB9
5.1
Yếu
Khá
 Toán học: 5.0, Lịch sử: 3.5
5.3
T.bình
Lên lớp
31
436332420
Nguyễn Duy Phong
10CB9
6.1
Yếu
Khá
 Toán học: 6.8
6.4
T.bình
Lên lớp
32
436332428
Lê Thị Phượng
10CB9
5.9
Yếu
Khá
 Toán học: 5.3
6.1
T.bình
Lên lớp
33
436332460
Trần Quốc Vinh
10CB9
6.0
Yếu
Khá
 Toán học: 5.0
6.1
T.bình
Lên lớp
34
441555428
Võ Thị Ngọc Dung
11CB2
5.5
Yếu
Khá
 Hóa học: 6.0, Lịch sử: 6.3
6.0
T.bình
Lên lớp
35
441555488
Bùi Dương Nhựt Minh
11CB2
5.1
Yếu
T.bình
 Toán học: 6.3, Hóa học: 6.5, Lịch sử: 6.0
6.0
T.bình
Lên lớp
36
441555504
Nguyễn Trung Nhân
11CB2
5.4
Yếu
T.bình
 Hóa học: 6.0
5.6
T.bình
Lên lớp
37
441555616
Lâm Thiện Huy
11CB3
6.3
Yếu
Khá
 Toán học: 6.3
6.5
T.bình
Lên lớp
38
441555868
Trần Đoàn Trường
11CB4
5.7
Yếu
Khá
 Toán học: 6.0
5.9
T.bình
Lên lớp
39
441555896
Nguyễn Phúc Dinh
11CB5
5.7
Yếu
Khá
 Toán học: 6.8
5.9
T.bình
Lên lớp
40
441556052
Hồ Văn Chí Bảo
11CB6
6.3
Yếu
Khá
 Ngữ văn: 5.0
6.4
T.bình
Lên lớp
41
441556240
Phan Trường Khang
11CB7
5.8
Yếu
Khá
 Hóa học: 8.3
6.2
T.bình
Lên lớp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cao Lãnh, ngày 17 tháng 6 năm 2016
 
 
 
 
 
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Tấn Đức

 

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: