Thứ hai, 27 Tháng 5 2024
Trang chủ
Thông báo về việc điều chỉnh ngày thi nghề phổ thông năm học 2011 - 2012.
Thứ tư, 08 Tháng 2 2012 16:20

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Số: 65/SGDĐT-KTKĐCL

V/v thông báo điều chỉnh ngày thi Nghề PT, một số nội dung chuẩn bị thi thực hành ĐDD.

 

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

 

 

-    Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh;

-    Giám đốc TTGDTX-KTHN tỉnh;

-    Giám đốc TTGDTX các huyện, thị, TP.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2011-2012, thời gian tổ chức thi Nghề phổ thông được tổ chức vào ngày 12/02/2012, trong năm học này thi nghề phổ thông môn Điện dân dụng (ĐDD) học sinh sẽ thi thực hành trên các trang thiết bị dạy thực hành. Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức thi thực hành ĐDD, Sở thay đổi kế hoạch thời gian tổ chức thi nghề phổ thông như sau:

1. Kế hoạch thời gian tổ chức thi nghề phổ thông:

Điều chỉnh thời gian tổ chức thi Nghề phổ thông: Thi Nghề phổ thông được tổ chức vào ngày 19/02/2012 (Chủ nhật).

2. Thi thực hành Điện dân dụng:

2.1 Thời gian tổ chức thi thực hành ĐDD được tổ chức 2 ngày từ 12-13/02/2012 (Chủ nhật, thứ hai).

2.2 Địa điểm tổ chức thi thực hành ĐDD sẽ tổ chức tại trường THPT nơi tổ chức giảng dạy nghề PT ĐDD.

2.3 Một số công việc chuẩn bị của các trường THPT (có học sinh thi nghề PT Điện dân dụng)

+ Chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho thi thực hành.

+ Phòng thi thực hành để tổ chức thi thực hành.

+ Phòng chờ ( nơi học sinh ngồi chờ để thi thực hành).

Tiến trình tổ chức thi thực hành ĐDD, Sở có công văn hướng dẫn riêng.

2.4 Để đảm bảo cho thi thực hành ĐDD tại các trường THPT, TTGDTX- KTHN tỉnh đạt yêu cầu. Sở mời Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TTGDTX-KTHN tỉnh có học sinh thi nghề phổ thông Điện dân dụng về họp tại Sở lúc 8 giờ ngày 02/02/2012 khi về họp mang theo báo cáo theo mẫu đính kèm. (nội dung nầy thay thư mời).

 

Sở yêu cầu các trường THPT thực hiện đúng những nội dung nêu trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở (để biết);

- Phòng GDTrH; TTra Sở (để phối hợp);

- Lưu: VT, (D, 50b).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Trần Thanh Liêm

Share
Các tin mới:
Các tin khác: