Thứ năm, 23 Tháng 5 2024
Trang chủ
Hướng dẫn về việc kiểm tra học kỳ II năm học 2014-2015 cấp THCS, THPT và GDTX của SGDĐT Đồng Tháp
Thứ tư, 25 Tháng 3 2015 22:39
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Số: 25/HD-SGDĐT
      Đồng Tháp, ngày 23  tháng 3  năm 2015
 
 
HƯỚNG DẪN
Về việc kiểm tra học kỳ II năm học 2014-2015
cấp THCS, THPT và GDTX
 
Thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-SGDĐT ngày 31/7/2014  của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX);
Thực hiện Hướng dẫn số 1103/SGDĐT-GDTrH ngày 06/8/2014 của sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015;  
Thực hiện Hướng dẫn số 1202/SGDĐT-GDTXCN ngày 22/8/2014 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX;
Sở GDĐT hướng dẫn việc kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2014-2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
           - Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học cấp trung học năm học 2014-2015;
           - Đánh giá đúng những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị, rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, điều hành;
           - Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra từng môn học theo hướng dẫn của Sở GDĐT;
           - Trong tổng kết năm học, các đơn vị cần báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động dạy - học, kế hoạch giáo dục, thực hiện chương trình.
II. KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH, HỌC VIÊN
         1. Học sinh, học viên Trung học(baogồm  THCS, THPT, THPT chuyên và GDTX) thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT; Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ GDĐT về việc sử đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo chương trình GDTX cấp THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
         2. Việc kiểm tra kết quả học tập của học sinh, học viên phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình GDTX, theo chương trình giảm tải, đúng trình độ học sinh, học viên với thái độ khách quan, công minh.
         3. Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của bản thân về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
4. Đối với môn Giáo dục công dân: Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh, học viên thuộc diện xếp loại hạnh kiểm (nếu có giảng dạy).
III. TỔ CHỨC RA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
          1. Yêu cầu và phạm vi đề kiểm tra
  1.1. Đề kiểm tra các môn phải đảm bảo các yêu cầu sau đây
           - Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh, học viên trong phạm vi môn học.
           - Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ được xác định trong chương trình cấp THCS, THPT (đã giảm tải), chương trình GDTX cấp THCS, THPT (đã giảm tải) và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng không sai sót.
          - Phân loại được trình độ học sinh, học viên phù hợp với thời gian quy định đối với từng môn học.
          - Thời gian làm bài:
+ Lớp 6 đến lớp 11:  mỗi môn thi 45 phút và 90 phút cho 2 môn : Ngữ văn và Toán.
+ Khối 12: môn Ngữ văn và Toán 120 phút; các môn Lịch sử, Địa l‎ý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ mỗi môn 60 phút.
+  Môn Mỹ thuật, Âm nhạc lớp 7, 8, 9 thời gian làm bài thi 90 phút.
          1.2.  Nội dung và phạm vi đề kiểm tra học kỳ II
- Đối với lớp 9 và lớp 12:  nội dung và  phạm vi đề kiểm tra trong chương trình dạy học của học kỳ II (tính đến tuần 35 đối với cấp THCS và THPT, tính đến tuần 32 đối với cấp GDTX).
- Đối với lớp 6-8 và lớp 10, 11: Nội dung theo phụ lục đính kèm.
            1.3. Mức độ đề kiểm tra học kỳ II
        Đề kiểm tra phân bố trên 4 mức độ: nhận biết 30%, thông hiểu 40%, vận dụng 20% và vận dụng cao 10%.
Bám sát mức độ đề thi tuyển sinh 10 ( đối với lớp 9) và đề thi THPT Quốc gia ( đối với lớp 12)
1.4. Hình thức đề kiểm tra học kỳ II
            - Đề kiểm tra cấp THPT gồm có hai phần, phần chung cho tất cả các học sinh; học viên và phần riêng theo chương trình nâng cao hoặc chương trình chuẩn. (học sinh, hoc viên chỉ chọn một trong hai phần riêng để làm bài)
            - Lớp 12: Đề kiểm tra 3 môn: Vật Lý, Hóa học, Sinh học theo hình thức trắc nghiệm khách quan, các môn còn lại theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Phần tự luận viết một đoạn văn (2,5 điểm). Các dạng câu hỏi giống cấu trúc đề tốt nghiệp năm 2014.
            - Các lớp còn lại: Đề kiểm tra theo hình thức tự luận, nội dung nhiều câu hỏi nhỏ. Riêng đối với môn tiếng Anh thực hiện theo Công văn 1343/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2014 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh năm học 2014-2015 và Công văn số 1432/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014của Sở GDĐT về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015. Đề thi gồm kỹ năng nghe (10%), kỹ năng đọc, kỹ năng viết và kiến thức ngôn ngữ (70%), kỹ năng nói (20%) (cho cả chương trình 7 năm và 10 năm).
- Lưu ý:
            + Tổ chức thi kỹ năng nói môn tiếng Anh: các lớp dạy chương trình 7 năm tự tổ chức thi kỹ năng nói theo điều kiện của nhà trường. Các lớp dạy chương trình 10 năm (chương trình thí điểm) thi theo lịch thi và đề thi của Sở GDĐT theo cấu trúc đã hướng dẫn trong Công văn số 1343/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2014 của Sở GDĐT.
            + Tổ chức thi nghe: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tổ chức thi nghe. Tuyệt đối không sử dụng một loa chung để giữa sân trường để tổ chức thi nghe. Các đơn vị có thể tổ chức thi nghe lần lượt từng phòng thi trong suốt thời gian thi nếu nhà trường không đủ số lượng cassette để tổ chức cho nghe đồng loạt một lượt. Nếu đơn vị có điều kiện có thể trang bị hệ thống tổ chức thi nghe đến từng lớp riêng biệt.
          2. Tổ chức ra đề kiểm tra   
             2.1. Cấp THCS
- Sở ra đề các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 và thí điểm tiếng Anh 6,7;
-Phòng GDĐT ra đề các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý; 
- Trường ra đề các môn còn lại.
- Đối với các trung tâm GDTX, trung tâm DN-GDTX và trường TCN-GDTX có dạy lớp 9 hệ GDTX cấp THCS phối hợp với Phòng GDĐT ra đề kiểm tra học kì II cho học viên.
 2.2. Cấp THPT
- Sở ra đề các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, tiếng Anh cho lớp 10, 11 và 12 và thí điểm tiếng Anh 10, 11. Trường THPT ra đề thi các môn còn lại cho các lớp học.
- Đối với các lớp GDTX cấp THPT Sở ra đề các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học cho lớp 12, riêng các khối lớp 10 và 11 các đơn vị tự thành lập hội đồng ra đề kiểm tra đúng theo quy định.
- Trường THPT chuyên: chủ động về đề kiểm tra HK2 và ấn định thời gian kiểm tra phù hợp với  điều kiện nhà trường.
- Sau khi kiểm tra học kỳ II, các đơn vị nếu còn chương trình phải chỉ đạo tiếp tục thực hiện giảng dạy cho đến hết chương trình theo qui định.
    * Lưu ý: Bộ GDĐTbiên soạn đềcác môn thuộc chương trình tăng cường tiếng Pháp. Môn tiếng Pháp lịch thi thông báo sau.
3. Ban làm đề kiểm tra và sao in đề kiểm tra
           Ban làm đề kiểm tra gồm các thành viên: trưởng ban (phải là lãnh đạo đơn vị), phó ban, thư ký và các ủy viên làm đề kiểm tra có nhiệm vụ:
* Làm đề kiểm tra của trường, trung tâm GDTX, trung tâm DN-GDTX, trường TCN-GDTX:
           - Trưởng ban: điều hành toàn bộ công việc của ban làm đề kiểm tra; kiểm tra về yêu cầu và phạm vi đề kiểm tra (mục III.1) ký duyệt đề và hướng dẫn chấm; tổ chức in sao, đóng gói, niêm phong và bàn giao cho ban coi thi. 
           - Phó trưởng ban giúp trưởng ban trong công tác điều hành và chịu trách nhiệm trước trưởng ban về công việc được phân công.
           - Ủy viên ra đề: soạn đề kiểm tra, hướng dẫn chấm, thực hiện một số công việc khác do trưởng ban phân công.
           - Thư ký: giúp lãnh đạo chuẩn bị các số liệu, tài liệu, điều kiện và phương tiện để làm việc.
* Sao in đề:
            - Trường THCS sao in đề của phòng GDĐT. Trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm DN-GDTX, trường TCN-GDTX sao in đề của Sở như quy trình sao in đề do trường ra đề; đảm bảo an toàn nghiêm túc, bảo mật, đúng quy chế.
            - Phòng GDĐT thành lập ban sao in đề, tổ chức sao in đề 3 môn Sở ra đề.
IV. TỔ CHỨC COI VÀ CHẤM BÀI KIỂM TRA
1. Lịch kiểm tra: (theo phụ lục đính  theo)
1.1.  Cấp THCS gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán và tiếng Anh
Các phòng GDĐT nhận đề tại phòng GDTrH lúc 8 giờ ngày 07/5/2015 sau đó thành lập hội đồng sao in đề theo quy định.
1.2. Cấp THPT gồm 8 môn, GDTX gồm 7 môn
* Lớp 12 THPT, GDTX:  nhận đề tại phòng GDTrH lúc 10 giờ 00 ngày 01/4/2015.
Riêng đối với trường Năng khiếu TDTT tỉnh: báo cáo số lượng học sinh khối 12 cụ thể theo từng phòng thi trước ngày 01/4/2015, nhận đề thi lúc 15h00 ngày 03/4/2015.
* Lớp 10 và 11:  nhận đề tại phòng GDTrH lúc 8 giờ ngày 07/5/2015.
Riêng đối với trường Năng khiếu TDTT tỉnh: báo cáo số lượng học sinh khối 10, khối 11 cụ thể theo từng phòng thi trước ngày 06/5/2015, nhận đề thi lúc 15h00 ngày 08/5/2015.
1.3. Đối với các môn Phòng GDĐT ra đề: Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị các phòng GDĐT quy định lịch kiểm tra chung cho các trường THCS.
1.4. Đối với các môn đơn vị ra đề: quy định thời điểm kiểm tra chung cho các lớp trong cùng 1 khối, hoàn thành chậm nhất 20/05/2015.
2. Tổ chức kiểm tra học kỳ
          Để cho việc kiểm tra học kỳ II đạt yêu cầu: an toàn, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả; Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau:
         - Kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy đúng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Sau khi hoàn tất chương trình chi tiết dạy học hết học kỳ II, cần có kế hoạch ôn tập cụ thể nhằm hệ thống, củng cố lại kiến thức.
         - Tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, học viên về công tác kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2014-2015 nhằm nâng cao nhận thức về kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.
         - Phòng GDĐT, trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm DN-GDTX, trường TCN-GDTX chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bí mật đề kiểm tra và điều hành coi, chấm kiểm tra đúng tiến độ quy định.
            - Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm ra quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra, chấm bài kiểm tra học kỳ II, đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
            - Tổ chức cho học sinh lớp 12 thi đủ các môn do Sở ra đề.
2.1. Tổ chức coi kiểm tra
           - Danh sách phòng thi xếp theo thứ tự a, b, c,… trong số học sinh cùng khối lớp, mỗi phòng thi bố trí 1 học sinh, học viên/bàn 2 chỗ ngồi hoặc 2 học sinh, học viên/bàn 4 chỗ ngồi.
           - Giáo viên coi kiểm tra: 1 người/ phòng.
           - Các đơn vị thực hiện theo lịch thống nhất trong toàn tỉnh đối với các môn Sở ra đề; thống nhất trong toàn huyện, thị xã, thành phố đối với các môn do Phòng GDĐT ra đề.
2.2. Tổ chức chấm bài kiểm tra
Các trường THCS, trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm DN-GDTX, trường TCN-GDTX tổ chức chấm bài kiểm tra đảm bảo các yêu cầu như sau:
- Bài kiểm tra học kỳ phải đánh mã phách, cắt phách (bảo mật).
- Phân công giáo viên chấm bài kiểm tra hạn chế thấp nhất giáo viên chấm bài của học sinh mình dạy.
- Tổ chuyên môn thảo luận thống nhất hướng dẫn chấm cụ thể theo quy định đảm bảo khách quan và khoa học.
- Công bố điểm bài kiểm tra, phúc khảo bài kiểm tra theo quy chế hiện hành.
- Tổ chức sửa bài kiểm tra, rút kinh nghiệm qua kết quả kiểm tra học kỳ.
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai việc kiểm tra học kỳ II; trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH, Phòng GDTX-CN) để được hướng dẫn giải quyết./.
 
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Trưởng phòng Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố (để t/h);                                     
- Hiệu trưởng các Trường THPT (để t/h);
- Giám đốc các Trung tâm GDTX, Trung tâm DN-GDTX (để t/h);
- Hiệu trưởng Trường TCN-GDTX (để t/h);
- Sở LĐTB&XH (để p/h);
- GĐ và các PGĐ (để b/c);                                                                       
- Trưởng các Phòng cơ quan Sở (để p/h);
- Lưu: VT, GDTrH, BV, 75b.                   
PHÓ GIÁM ĐÓC
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thúy Hà


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014-2015
(Kèm theo Hướng dẫn số 25 /HD-SGDĐT, ngày 23/3/2015  của Sở GDĐT)
1. Cấp THCS gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh
a) Lớp 6 và 9:  BUỔI SÁNG
 
Ngày
Kiểm tra
Lớp
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
11/5/ 2015
6
7 h 30
Ngữ văn
90 phút
12/5/ 2015
9
7 h 30
Ngữ văn
90 phút
13/5/ 2015
6
7 h 30
Toán
90 phút
14/5/ 2015
9
7 h 30
Toán
90 phút
15/5/ 2015
6
7 h 30
Tiếng Anh
45 phút
16/5/ 2015
9
7 h 30
Tiếng Anh
45 phút
6 (thí điểm)
7 h 30
Tiếng Anh (kỹ năng nói)
5 phút/học sinh
 
b) Lớp 7 và 8: BUỔI CHIỀU
 
Ngày
Kiểm tra
Lớp
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
11/5/ 2015
7
13 h 30
Ngữ văn
90 phút
12/5/ 2015
8
13 h 30
Ngữ văn
90 phút
13/5/ 2015
7
13 h 30
Toán
90 phút
14/5/ 2015
8
13 h 30
Toán
90 phút
15/5/ 2015
7
13 h 30
Tiếng Anh
45 phút
16/5/ 2015
8
13 h 30
Tiếng Anh
45 phút
7 (thí điểm)
13 h 30
Tiếng Anh (kỹ năng nói)
5 phút/học sinh
      
2. Cấp THPT gồm 8 môn:  Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Tiếng Anh.
a) Lớp 12 (THPT và GDTX): BUỔI SÁNG
 
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
06/4/2015
Sáng
7 h 30
10 h 00
Toán
Tiếng Anh
120 phút
60 phút
07/4/2015
Sáng
7 h 30
10 h 00
Ngữ văn
Vật lí
120phút
60 phút
08/4/2015
Sáng
7 h 30
9 h 00
Địa lí
Hoá học
60 phút
60 phút
09/4/2015
Sáng
7 h 30
9 h 00
Lịch sử
Sinh học
60 phút
60 phút
 
b) Lớp 11: BUỔI SÁNG
 
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
11/5/2015
Sáng
7 h 30
9 h 30
Ngữ văn
Vật lý
90 phút
45 phút
12/5/2015
Sáng
7 h 30
8 h 45
Lịch sử
Sinh học
45 phút
45 phút
13/5/2015
Sáng
7 h 30
8 h 45
Địa lý
Hoá học
45 phút
45 phút
14/5/2015
Sáng
7 h 30
9 h 30
Toán
Tiếng Anh
90 phút
45 phút
15/5/2015
Sáng
7 h 30
Tiếng Anh (kỹ năng nói dành cho các lớp thí điểm)
5 phút/học sinh
 
c)  Lớp 10: BUỔI CHIỀU
 
Ngày
Kiểm tra
Buổi
Giờ phát đề
Môn
Thời gian
làm bài
11/5/2015
Chiều
13 h 30
15 h 30
Ngữ văn
Vật lý
90 phút
45 phút
12/5/2015
Chiều
13 h 30
14 h 45
Lịch sử
Sinh học
45 phút
45 phút
13/5/2015
Chiều
13 h 30
14 h 45
Địa lý
Hoá học
45 phút
45 phút
14/5/2015
Chiều
13 h 30
15 h 30
Toán
Tiếng Anh
90 phút
45 phút
15/5/2015
Chiều
13 h 30
Tiếng Anh (kỹ năng nói dành cho các lớp thí điểm)
5 phút/học sinh
 
                                                                          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                                                                        

Tải file chi tiết

NVU.

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: