Trường THPT CAO LĂNH 1
Học kỳ 1
Năm học 2020-2021
THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Lớp 10A1
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ KTCN Toán Ngoại ngữ Hóa học
2 Sinh hoạt Địa lí Vật lư Toán Vật lư Hóa học
3 Hóa học Toán Toán Ngoại ngữ Tin học Sinh học
4 Văn học Tiếng Pháp Toán Tin học Sinh học Vật lư
5 Văn học Tiếng Pháp GDCD Lịch sử Văn học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Thể dục          
4 GDQP          
5 Thể dục          
Lớp 10A2
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí Ngoại ngữ Toán Văn học Toán
2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Tiếng Pháp Ngoại ngữ Hóa học Toán
3 Hóa học Sinh học Văn học Tiếng Pháp Sinh học Hóa học
4 KTCN Vật lư Toán Lịch sử Vật lư Văn học
5 GDCD Toán Tin học Tin học Vật lư  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3   Thể dục        
4   GDQP        
5   Thể dục        
Lớp 10A3
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Toán Địa lí Văn học Hóa học
2 Sinh hoạt Hóa học Toán GDCD KTCN Hóa học
3 Vật lư Vật lư Tiếng Pháp Ngoại ngữ Sinh học Sinh học
4 Tin học Toán Ngoại ngữ Lịch sử Tiếng Pháp Vật lư
5 Văn học Toán Ngoại ngữ Toán Văn học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Thể dục          
4 GDQP          
5 Thể dục          
Lớp 10CB1
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Tiếng Pháp Ngoại ngữ KTCN Sinh học
2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Toán Địa lí Tiếng Pháp Toán
3 Hóa học Tin học Tin học Vật lư Văn học Sinh học
4 Toán Lịch sử GDCD Văn học Văn học Vật lư
5 Toán Vật lư Ngoại ngữ Văn học Hóa học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3   Thể dục        
4   GDQP        
5   Thể dục        
Lớp 10CB2
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Vật lư Toán
2 Sinh hoạt Tin học Toán Toán Vật lư Sinh học
3 GDCD Địa lí Văn học Tin học Hóa học Văn học
4 Ngoại ngữ Toán Tiếng Pháp Tiếng Pháp Hóa học Văn học
5 KTCN Ngoại ngữ Vật lư Ngoại ngữ Sinh học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3     Thể dục      
4     GDQP      
5     Thể dục      
Lớp 10CB3
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Sinh học Văn học
2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Toán Văn học Văn học Vật lư
3 Toán Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Vật lư Văn học
4 Tin học Địa lí KTCN Toán Vật lư Toán
5 Tin học Hóa học Hóa học Tiếng Pháp Tiếng Pháp  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3         Thể dục  
4         GDQP  
5         Thể dục  
Lớp 10CB4
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lư Toán Ngoại ngữ Vật lư Sinh học
2 Sinh hoạt Vật lư GDCD Ngoại ngữ Tin học Toán
3 Địa lí Hóa học Hóa học Văn học KTCN Văn học
4 Toán Tiếng Pháp Tin học Văn học Ngoại ngữ Sinh học
5 Toán Tiếng Pháp Văn học Lịch sử Ngoại ngữ  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3           Thể dục
4           GDQP
5           Thể dục
Lớp 10CB5
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán GDCD Ngoại ngữ Hóa học Vật lư
2 Sinh hoạt Tin học Toán Ngoại ngữ Vật lư Vật lư
3 Tiếng Pháp Sinh học Ngoại ngữ Toán Địa lí Tiếng Pháp
4 Toán Sinh học Ngoại ngữ Tin học Lịch sử Hóa học
5 KTCN Văn học Văn học Văn học Văn học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3     Thể dục      
4     GDQP      
5     Thể dục      
Lớp 10CB6
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Văn học Hóa học Ngoại ngữ Tiếng Pháp Toán
2 Sinh hoạt Văn học Hóa học Toán GDCD Toán
3 Sinh học Ngoại ngữ Toán Địa lí Lịch sử Vật lư
4 Tin học Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ Vật lư Sinh học
5 Tin học Vật lư Văn học Tiếng Pháp KTCN  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3         Thể dục  
4         GDQP  
5         Thể dục  
Lớp 10CB7
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lư Sinh học Tiếng Pháp Văn học Lịch sử
2 Sinh hoạt Sinh học Ngoại ngữ Tin học Văn học Toán
3 Vật lư Hóa học KTCN Văn học Tiếng Pháp Tin học
4 Vật lư Văn học GDCD Toán Địa lí Hóa học
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3         Thể dục  
4         GDQP  
5         Thể dục  
Lớp 10CB8
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Toán Toán Tiếng Pháp Văn học
2 Sinh hoạt Sinh học KTCN Tiếng Pháp Văn học Văn học
3 Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn học GDCD Vật lư
4 Vật lư Tin học Ngoại ngữ Địa lí Lịch sử Tin học
5 Toán Toán Sinh học Ngoại ngữ Vật lư  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Thể dục          
4 GDQP          
5 Thể dục          
Lớp 11A1
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KTCN Văn học GDCD Địa lí Tin học
2 Sinh hoạt Toán Sinh học Văn học Hóa học Văn học
3 Lịch sử Vật lư Vật lư Ngoại ngữ Hóa học Văn học
4 Toán Vật lư Ngoại ngữ   Toán  
5 Toán Ngoại ngữ Toán   Sinh học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Nghề Thể dục        
4 Nghề GDQP        
5 Nghề Thể dục        
Lớp 11A2
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh học Toán Toán Vật lư Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt KTCN Toán Văn học Địa lí Tin học
3 Vật lư Lịch sử Vật lư Văn học Văn học Hóa học
4 Toán Toán Văn học   Sinh học  
5 Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ   GDCD  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Nghề   Thể dục      
4 Nghề   GDQP      
5 Nghề   Thể dục      
Lớp 11A3
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Toán Toán Văn học Vật lư
2 Sinh hoạt Toán Toán Văn học Văn học Lịch sử
3 Toán KTCN Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học
4 Hóa học Sinh học Tin học   Vật lư  
5 Ngoại ngữ Địa lí Sinh học   Vật lư  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Nghề Thể dục        
4 Nghề GDQP        
5 Nghề Thể dục        
Lớp 11CB1
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán
2 Sinh hoạt Hóa học Văn học Toán Sinh học Tin học
3 KTCN Ngoại ngữ GDCD Vật lư Văn học Sinh học
4 Ngoại ngữ Toán Hóa học Văn học Vật lư Sinh học
5 Địa lí Lịch sử Toán Văn học Vật lư  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Thể dục Nghề        
4 GDQP Nghề        
5 Thể dục Nghề        
Lớp 11CB2
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lư Hóa học Tin học Văn học Văn học
2 Sinh hoạt Lịch sử Vật lư Ngoại ngữ Văn học Sinh học
3 Sinh học Toán Toán Toán Sinh học Hóa học
4 Vật lư Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ KTCN
5 Hóa học Ngoại ngữ GDCD Văn học Địa lí  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3     Nghề   Thể dục  
4     Nghề   GDQP  
5     Nghề   Thể dục  
Lớp 11CB3
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Văn học Vật lư Lịch sử Sinh học
2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Văn học Vật lư Hóa học Sinh học
3 Vật lư Tin học Toán Toán GDCD Toán
4 Hóa học KTCN Toán Ngoại ngữ Văn học Toán
5 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Địa lí Văn học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Nghề   Thể dục      
4 Nghề   GDQP      
5 Nghề   Thể dục      
Lớp 11CB4
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Vật lư Sinh học Văn học Lịch sử
2 Sinh hoạt Hóa học Vật lư Văn học Hóa học Ngoại ngữ
3 Tin học Toán GDCD Ngoại ngữ Toán Văn học
4 Địa lí Toán Sinh học Toán Ngoại ngữ Văn học
5 KTCN Vật lư Sinh học Toán Ngoại ngữ  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Thể dục Nghề        
4 GDQP Nghề        
5 Thể dục Nghề        
Lớp 11CB5
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Toán Tin học GDCD Văn học
2 Sinh hoạt Toán Toán Lịch sử Văn học Ngoại ngữ
3 GDCD Ngoại ngữ Sinh học Toán Sinh học Ngoại ngữ
4 Lịch sử Hóa học Văn học Văn học Vật lư Hóa học
5 Địa lí KTCN Văn học Ngoại ngữ Vật lư  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Nghề       Thể dục  
4 Nghề       GDQP  
5 Nghề       Thể dục  
Lớp 11CB6
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán KTCN Lịch sử Vật lư Tin học
2 Sinh hoạt Sinh học Văn học Toán GDCD Toán
3 Ngoại ngữ Vật lư Toán Văn học Ngoại ngữ Lịch sử
4 Địa lí Hóa học Toán Văn học Văn học Sinh học
5 Ngoại ngữ Hóa học GDCD Ngoại ngữ Văn học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Thể dục   Nghề      
4 GDQP   Nghề      
5 Thể dục   Nghề      
Lớp 11CB7
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Vật lư Văn học Hóa học Vật lư
2 Sinh hoạt Toán KTCN Tin học Lịch sử Lịch sử
3 Văn học Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD GDCD Toán
4 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Địa lí Văn học Toán
5 Sinh học Sinh học Văn học Toán Văn học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3   Nghề Thể dục      
4   Nghề GDQP      
5   Nghề Thể dục      
Lớp 11CB8
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Tin học Toán Văn học Văn học
2 Sinh hoạt Sinh học Ngoại ngữ Toán Văn học Văn học
3 Sinh học Toán KTCN Ngoại ngữ Hóa học Vật lư
4 Vật lư Ngoại ngữ Toán GDCD GDCD Lịch sử
5 Toán Ngoại ngữ Văn học Địa lí Lịch sử  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 Nghề Thể dục        
4 Nghề GDQP        
5 Nghề Thể dục        
Lớp 11CB9
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử Sinh học Toán
2 Sinh hoạt Địa lí Hóa học Toán Sinh học Toán
3 Tin học Toán Toán KTCN Văn học Ngoại ngữ
4 GDCD Vật lư Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Ngoại ngữ
5 Văn học Vật lư Văn học Văn học GDCD  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3     Nghề Thể dục    
4     Nghề GDQP    
5     Nghề Thể dục    
Lớp 12A1
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Vật lư Văn học Sinh học KTCN
2 Sinh hoạt Toán KTCN GDCD Lịch sử Hóa học
3 Sinh học Văn học Văn học Toán Địa lí Toán
4 Lịch sử Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Vật lư  
5 Hóa học Vật lư Hóa học Ngoại ngữ Vật lư  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       Thể dục    
3 Tin học     GDQP    
4 Tin học     Thể dục    
5 Tin học     GDQP    
Lớp 12A2
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ KTCN Vật lư
2 Sinh hoạt Lịch sử Ngoại ngữ GDCD KTCN Vật lư
3 Hóa học Lịch sử Toán Văn học Văn học Hóa học
4 Sinh học Toán Vật lư Toán Sinh học  
5 Văn học Toán Vật lư Toán Địa lí  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2           Thể dục
3   Tin học       GDQP
4   Tin học       Thể dục
5   Tin học       GDQP
Lớp 12A3
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lư Sinh học Lịch sử Hóa học Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Vật lư Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ
3 Hóa học GDCD KTCN Địa lí Văn học Toán
4 Vật lư KTCN Toán Văn học Văn học  
5 Vật lư Toán Toán Toán Lịch sử  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2           Thể dục
3 Tin học         GDQP
4 Tin học         Thể dục
5 Tin học         GDQP
Lớp 12CB1
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán KTCN Toán Lịch sử Văn học
2 Sinh hoạt Toán Hóa học Văn học Sinh học Văn học
3 KTCN Vật lư Địa lí Ngoại ngữ Văn học Vật lư
4 Toán Ngoại ngữ Vật lư Toán Ngoại ngữ Hóa học
5 Lịch sử Sinh học Ngoại ngữ GDCD Hóa học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       Thể dục    
3   Tin học   GDQP    
4   Tin học   Thể dục    
5   Tin học   GDQP    
Lớp 12CB2
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Văn học Văn học Hóa học GDCD
2 Sinh hoạt Toán Văn học Toán Vật lư Hóa học
3 Sinh học KTCN Ngoại ngữ Lịch sử Vật lư Toán
4 Vật lư Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học KTCN
5 Văn học Địa lí Toán Ngoại ngữ Sinh học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       Thể dục    
3     Tin học GDQP    
4     Tin học Thể dục    
5     Tin học GDQP    
Lớp 12CB3
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KTCN Toán Lịch sử Sinh học Toán
2 Sinh hoạt Hóa học GDCD Lịch sử Hóa học Toán
3 Vật lư Hóa học Vật lư Ngoại ngữ KTCN Ngoại ngữ
4 Địa lí Ngoại ngữ Vật lư Toán Văn học Ngoại ngữ
5 Sinh học Toán Văn học Văn học Văn học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       Thể dục    
3     Tin học GDQP    
4     Tin học Thể dục    
5     Tin học GDQP    
Lớp 12CB4
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngoại ngữ KTCN GDCD Địa lí Ngoại ngữ
2 Sinh hoạt Hóa học Vật lư Ngoại ngữ Địa lí Văn học
3 Ngoại ngữ Toán Hóa học Văn học Vật lư Toán
4 Văn học KTCN Toán Lịch sử Văn học Toán
5 Sinh học Lịch sử Toán Lịch sử GDCD  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2           Thể dục
3         Tin học GDQP
4         Tin học Thể dục
5         Tin học GDQP
Lớp 12CB5
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh học Hóa học Văn học Văn học Lịch sử
2 Sinh hoạt Ngoại ngữ KTCN Địa lí Văn học Hóa học
3 Lịch sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Địa lí Ngoại ngữ
4 Toán Toán Văn học GDCD GDCD Vật lư
5 Toán KTCN Vật lư Toán Lịch sử  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         Thể dục  
3   Tin học     GDQP  
4   Tin học     Thể dục  
5   Tin học     GDQP  
Lớp 12CB6
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lư GDCD Ngoại ngữ Vật lư KTCN
2 Sinh hoạt Ngoại ngữ GDCD Văn học Lịch sử Ngoại ngữ
3 Văn học Ngoại ngữ Sinh học Lịch sử Lịch sử Toán
4 Văn học Địa lí Văn học Toán Địa lí Toán
5 Hóa học Hóa học Toán Toán KTCN  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2           Thể dục
3     Tin học     GDQP
4     Tin học     Thể dục
5     Tin học     GDQP
Lớp 12CB7
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí Văn học Địa lí Toán Hóa học
2 Sinh hoạt GDCD Văn học Văn học Toán Vật lư
3 GDCD KTCN Toán Toán Lịch sử Lịch sử
4 Sinh học Ngoại ngữ Vật lư Ngoại ngữ KTCN Ngoại ngữ
5 Lịch sử Toán Hóa học Ngoại ngữ Văn học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   Thể dục        
3   GDQP       Tin học
4   Thể dục       Tin học
5   GDQP       Tin học
Lớp 12CB8
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO KTCN Văn học Văn học GDCD Vật lư
2 Sinh hoạt Ngoại ngữ Văn học Văn học Ngoại ngữ Vật lư
3 Lịch sử Ngoại ngữ KTCN GDCD Ngoại ngữ Lịch sử
4 Lịch sử Sinh học Địa lí Toán Hóa học Toán
5 Địa lí Toán Toán Toán Hóa học  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     Thể dục      
3     GDQP   Tin học  
4     Thể dục   Tin học  
5     GDQP   Tin học  
Lớp 12CB9
Có tác dụng từ ngày 07/09/2020
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh học Địa lí Ngoại ngữ Hóa học Hóa học
2 Sinh hoạt KTCN Lịch sử Ngoại ngữ Vật lư Văn học
3 Văn học Địa lí Lịch sử Văn học Văn học Toán
4 Vật lư Toán KTCN GDCD GDCD Toán
5 Lịch sử Ngoại ngữ Toán Toán Ngoại ngữ  
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2           Thể dục
3         Tin học GDQP
4         Tin học Thể dục
5         Tin học GDQP